Generelt om å søke støtte

Det finnes en rekke støtteordninger der man kan søke om midler til sin arrangørvirksomhet, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mange kommuner har egen oversikt på sine nettsider. Husk at ved utarbeidelsen av søknader skal selve prosjektet være overbevisende, og deres gjennomføringsevne vil også være utslagsgivende for om dere skiller dere ut i søknadsbunken.

 

Før du begynner

Les alltid formålet og veiledningen til tilskuddsordningen eller fondet du skal søke. Se om deres prosjekt faller innenfor kriteriene og ta gjerne en gjennomgang av tildelingslistene for å se om lignende aktører tidligere har fått tilskudd. Gjennom tildelingslistene vil dere også få en pekepinn på hvor store tilskudd som kan forventes å få bevilget fra ordningen.

Som hovedregel bør dere alltid søke om prosjektbasert støtte og ikke til drift, da det er de færreste ordningene som gir midler til rene driftskostnader. Dette vil i så fall fremkomme tydelig i kriteriene for ordningen.

Husk å søke om prosjekter som er frem i tid, ikke som allerede har vært gjennomført. Prøv å tidfeste prosjektet i størst mulig grad. Hvis dere velger å ha flere prosjekter som del av samme søknad, sett gjerne disse opp i prioritert rekkefølge. Husk at flere ordninger krever at prosjektet ikke skal være igangsatt når søknaden sendes. 

 

Søknaden 

Bruk god tid på søknaden. Hold den kort, konsis, lettlest og tydelig. Dette bør komme klart frem:

 • Hvem dere er
 • Hva dere søker penger til
 • Hvorfor dere søker støtte
 • Hvor mye penger det søkes om

 

De fleste tilskuddsordningene har et standardisert søknadsskjema som enten kan lastes ned eller fylles ut elektronisk. Sørg for å fylle ut alle feltene og legg gjerne ved prosjektbeskrivelse, budsjett og eventuelle annen relevant dokumentasjon. Budsjettet og finansieringsplanen bør være så realistisk som mulig. Dersom noen poster trenger forklaring, lag forklarende noter.

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal selge prosjektet. Ettersom søkerens gjennomføringsevne også er en del av vurderingen er det viktig å ha med relevant informasjon om dere som søker. Dette kan eksempelvis være:

 • Info om søker: Hvem dere er, når dere startet og hvorfor, formål, struktur, organisering, finansiering, etc.
 • Profil: Profil, aktivitetsnivå, tidligere program
 • Samarbeidspartnere: Hvem er involvert og hvordan jobber dere sammen?
 • Om selve prosjektet: prosjektets formål og bakgrunn, innhold (vær konkret) og hva dere trenger av ressurser for å kunne gjennomføre prosjektet. Få gjerne frem det viktigste tidlig i søknadsteksten
 • Vedlegg: dersom det finnes, legg ved alt av dokumentasjon (som regnskap, årsrapporter etc.) som viser tidligere resultater
Budsjett

De fleste tilskuddsordninger krever et budsjett og en finansieringsplan. Et godt budsjett skal vise en oversikt over hva som skal til for å realisere prosjektet og hvor mye de forskjellige elementene av prosjektet koster. Budsjettet skal inneholde en oversikt over kostnader, inntekter, søknadssum og balanse. Beløpene dere fører opp trenger ikke å være helt nøyaktige, men skal likevel gi et godt inntrykk av den reelle kostnaden ved å gjennomføre prosjektet. Prøv å vær så realistisk som mulig. Med finansieringsplan menes at inntektene og kostnadene skal samsvare, og viser altså hvordan dere har tenkt å finansiere prosjektet.

 

Egenfinansiering

Mange ordninger krever en viss egenfinansiering. Dette trenger ikke nødvendigvis å være rene penger, men for eksempel egeninnsats i form av frivillig arbeid eller dugnad. Fordelen med egenfinansiering eller egenandel er at man får synliggjort dugnadsarbeid, reduksjon i priser som man har fremforhandlet etc. Totalbudsjettet vil øke, og søknadssum blir mindre i forhold til totalbudsjettet.

Synliggjør i budsjettet dersom dere har søkt eller fått innvilget penger fra andre. Dersom dere har fått innvilget et beløp kan dette bidra til å få inn mer penger. Det er alltid lettere å støtte et prosjekter som også andre har troen på.

 

Kostnader

Budsjettet skal inneholde arrangementskostnader så vel som eventuelle driftskostnader. Dette betyr kostnader som knytter seg direkte til gjennomføringen av arrangementet. Relevante kostnader kan være honorarer, reisekostnader, vakthold, catering, overnatting, markedsføring, etc. Det er vanlig å ha en diversepost på 5-10% av totalbudsjettet for å dekke opp uforutsette kostnader.

 

Inntekter

Ved utarbeidelsen av budsjettet er det viktig å tenke gjennom hvilke inntekter dere har, foruten de omsøkte midlene. Eksempler på inntekter kan være billettinntekter, salg av drikke/mat, egenfinansiering, sponsorer, innvilget støtte fra kommune, andre inntekter, etc.

Rapportering

De fleste tilskuddsordninger krever en eller annen form for rapportering etter gjennomført prosjekt, gjerne med kopi av relevante bilag og bilder. Ta vare på tildelingsbrevet, ettersom dette som regel sier noe om hva som kreves av rapportering.

En god rapport betyr ikke nødvendigvis en lang rapport. Rapporten skal gi en oversikt over prosjektet og om dette ble gjennomført slik det var forespeilet da tilskuddet ble innvilget. Husk å svare på alle spesielle betingelser dersom dette står spesifisert i tildelingsbrevet.

Regnskapet bør kunne sammenstilles med budsjettet i søknaden. Dersom det er store avvik er det viktig at det kommer tydelig fram hvorfor situasjonen har endret seg siden søknaden ble sendt. Dersom dere underveis ser at prosjektet vil bli veldig annerledes enn slik det var skissert i søknaden, kan det være lurt å ta kontakt med tilskuddsgiver for å informere om disse endringene underveis. Dersom det er store avvik kan de i verste fall kreve tilbakebetalt tilskuddet eller beløpet kan bli avkortet.

 

En rapport bør som regel inneholde

 • Hvor, når og hvem som gjennomførte prosjektet
 • En kort egenevaluering
 • Regnskap (revidert dersom det stilles krav til dette)
 • Andre relevante vedlegg som kreves i henhold til tilskuddsbrevet
Tilskuddsordninger

FRIFOND 

Har du gode ungdomsprosjekter rettet mot musikk, men mangler midler for å gjennomføre? Søk Frifond! Her kan du på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i NKA og oppfyller visse kriterier. Man kan søke om både enkeltkonserter eller konsertserier, samt konsert- og musikkrelaterte workshops. 

Les mer om Frifond her

 

Kulturdirektoratet

Kulturdirektoratet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet og har flere tilskuddsordninger som er relevant for arrangørfeltet. Nedenfor har vi listet opp noen relevante støtteordninger. Klikk her for å se full oversikt. 

 

Arrangørstøtte musikk

Mer om tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfrister finner du her.

 

Arrangørstøtte scenekunst

Mer om tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfrister finner du her.

 

Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte

Mer om tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfrister finner du her.

 

Musikkfestivaler

Mer om tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfrister finner du her.

 

Andre Musikktiltak- Prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Mer om tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfrister finner du her.

 

Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler

Mer om tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfrister finner du her. 

 

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Mer om tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfrister finner du her.

 

Tverrfaglig kulturvirksomhet (arrangementer, arrangører og arenaer)

Mer om tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfrister finner du her.

 

KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk med mer. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt. også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, for eksempel organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se her.

 

Kulturrom

Kulturrom skal ivareta gode tekniske vilkår på norske spillesteder, arrangører og øvingsfellesskap over det hele landet. De gir også tilskudd til bygging av øvingslokaler og scener.

Man kan søke om støtte til teknisk utstyr til kulturrom, som innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer. Man kan også søke om støtte til å bygge eller utbedre øvingsrom eller fremføringslokaler.

For mer informasjon sjekk ut Kulturrom sine hjemmesider her

 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål og ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002. Ordningen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv. 

Sparebankstiftelsen DNB har flere ulike støtteordninger som kan være relevant for arrangørfeltet.  

Mer om stiftelsen finner du her.

  

Kreativt Europa

Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet.

Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.

Mer om de ulike støtteordningene innenfor Kreativt Europas kulturprogram finner du her.

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge forvalter omstillingsmidler til reiselivs-, event- og serveringsnæringene. De fleste store arrangement tiltrekker seg mange tilreisende, og kan derfor regnes som aktører i reiselivsnæringen.

Les mer om tilskuddsordningen her.

 

Lokale/regionale ordninger

Det finnes en rekke lokale ordninger som støtter kulturvirksomhet og tilknyttede prosjekter. Eksempler på dette er fylkeskommune, kommune, samskipnader, universiteter, lokale fond, lokale sparebankstiftelser, lokale musikkråd osv.

Bruk de regionale kompetansesentrene for å finne frem til de rette ordningene da de sitter på lokal kompetanse og kunnskap, og hjelper også i mange tilfeller til med å vinkle søknaden din mot de forskjellige ordningene.

Her er en oversikt over regionale kompetansesentre for rytmisk musikk: 

 

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond skal bidra til en positiv kunst- og kulturutvikling i Norden ved å fremme kultursamarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og Færøyene, Grønland og Åland. Dette gjør stiftelsen ved å gi økonomisk støtte, fremme faglige nettverk og utvikle og formidle kunnskap om kunst og kultur.

Nordisk Kulturfond har jobbet med kultursamarbeid siden 1966 basert på en avtale mellom de nordiske landene. Stiftelsen er et uavhengig organ med tilknytning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Nordisk Kulturfond har tre overordnede mål: 

Vi har tre overordnede mål:

 • Fremme produksjon, innovasjon og formidling av kunst og kultur i Norden og globalt.
 • Fremme kunstneriske og kulturelle nettverk på alle nivåer innen nordisk kultursamarbeid
 • Utvikle og formidle kunnskap om kunst og kulturliv for å stimulere til utvikling av kulturpolitikken i Norden.

Les mer om Nordisk Kulturfond her. 

 

Andre støtteordninger

(trykk direkte på støtteordningens navn for å videresendes til ordningenes nettsider)