Introduksjon

Norske kulturarrangører sin satsning på universell utforming/ tilgjengelighet tar utgangspunkt i Lov om likestilling. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.»

Likestilling uavhengig av funksjonsevne handler om:

 • likeverd
 • like muligheter og rettigheter
 • tilgjengelighet
 • tilrettelegging

Målet er å oppnå bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

Brukerorganisasjonene 

Brukerorganisasjonenes rolle er å påvirke politiske myndigheter i beslutningsprosesser på vegne av sine medlemmer. De kjenner godt til hvilke utfordringer mennesker med nedsatt funksjonsevne møter i hverdagen og har vært gode samarbeidspartnere for Norske Kulturarrangører i utviklingen av Tilgjengelightesmerket.

Medlemmene til brukerorganisasjonene har lokale foreninger som kan være gode samarbeidspartnere for kulturarrangører som ønsker å bli en tilgjengelig arrangør.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Finnes i alle kommuner og fylker og er et rådgivende organ som skal hjelpe politikerne å bygge et universelt utformet samfunn
Tilgjengelighetsmerket

Tilgjengelighetsmerket er en satsning for å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og bedre muligheten for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver og ble lansert av NKA i desmeber 2018.  Tilgjengelighetsmerket er et symbol som tildeles kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.

Kriterier og innsatsområder

Kriterier for tildeling av Tilgjengelighetsmerket, til kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og god tilrettelegging av arbeidsoppgaver for frivillige med funksjonsnedsettelse. Kriteriene er utarbeidet i tråd med innsatsområdene i Tilgjengelighetshåndboka. Listen under gir en kort oversikt over de områdene som blir sjekket før tildeling av merke.

 • Informasjon 
  • God og tydelig informasjon om tilgjengelighet/universell utforming på nettside og i trykket materiell.  
  • Kart over området, med tilgjengelighetsinfo. 
  • Nettsiden må være universelt utformet og ha responsiv design (Lovpålagt fom 01.01.2021)
  • Lett synlig kontaktinfo. 
 • Billettbestilling
  • Lett synlig kontaktinformasjon 
  • Godtar ledsagerbevis 
  • Mulig å bestille billett og ledsagerbillett på nett. 
 • Trinnfri adgang
  • Trinnfrie uteområder med minst mulig stigning.  
  • Trinnfri adgang til arrangementene, lokalene, scenen, tribunen, serveringsstedene mm. 
  • Informasjon om muligheten for å sitte for de som ikke kan stå lenge. 
 • HC toaletter 
  • Informasjon om at det finnes HC toalett og hvor de er plassert. 
  • HC toalettene er merket av på festivalkaret/salkart. 
  • Lett tilgjengelig, trinnfritt, brukes med rullestol (areal, setehøyde, håndtak, vask) 
  • Toalettet er rent og ryddig 
 • Teleslynge / tolketjeneste – dette er ikke et krav, men viktig å informere om når dere har tilbudet. 
  • Informasjon på nettsiden om teleslynge  
  • Informasjon på nettsiden om tolketjeneste  
 • Skilting/merking 
  • Skiltingen er lett å lese og oppfatte 
  • Skiltingen er plassert lett tilgjengelig og synlig for gående og sittende 
  • God merking av hindringer
 • Sikkerhet 
  • Merket nødutganger 
  • Det er utarbeidet en plan for evakuering

Tilgjengelighetsmerket skal plasseres på virksomhets landingsside og fungere som veien inn til informasjon om tilgjengelighet. For å få merket må kulturarrangør ha gjennomført opplæring og oppfylle kriteriene for tilgjengelighetsmerking

 

Slik får du Tilgjengelighetsmerket

 • Arrangør får kurs og rådgivning for å utarbeide handlingsplan. Kurset som tilbys fra Norske Kulturarrangører varer i 3 timer. Håndboken Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører benyttes i opplæringen
 • Arrangør utarbeider handlingsplan med tiltak for bedre tilgjengelighet i samråd med kursholder
 • Arrangør utarbeider tilgjengelighetsinformasjon på hjemmesiden
 • Tilgjengelighetsmerket utdeles 

For mer informasjon om Tilgjengelighetsmerket.

Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører

Tilgjengelighetshåndboka har som mål å inspirere kulturarrangører til å gjøre kulturarrangement tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tilgjengelighetsmerket sine sju innsatsområder beskrives i håndboka. Bruk Tilgjengelighetshåndboka til å øke kunnskapen om universell utforming/tilgjengelighet i din organisasjon.  Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører 

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnslivet. Hver kommune har sitt eget søknadsskjema for ordningen.

Ledsagerbevis er ikke lovpålagt. Det er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte

Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen

FN–Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Artikkel 1: Formål

Denne konvensjon har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.

Artikkel 9: Tilgjengelighet

For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selv- stendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal partene treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjons- teknologi og – systemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene.

 

Artikkel 30: Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett

 1. Partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta i det kulturelle liv på lik linje med andre, og skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  1. har tilgang til kulturtilbud i tilgjengelige formater,
  2. har tilgang til fjernsynsprogrammer, filmer, teater- oppsetninger og andre kulturaktiviteter, i tilgjengelige formater,
  3. har tilgang til steder som tilbyr kulturell framføring eller kulturelle tjenester, slik som teatre, museer, kinoer, biblioteker og reiselivstjenester, og så langt det er mulig har tilgang til minnesmerker og steder av nasjonal kulturell betydning.
 2. Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å utvikle og utnytte sine kreative, kunstneriske og intellektuelle evner, ikke bare av hensyn til seg selv, men også til berikelse for samfunnet.
 3. Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak i samsvar med internasjonal rett for å sikre at lovverk som beskytter immaterielle rettigheter, ikke utgjør en urimelig eller diskriminerende barriere for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan få tilgang til kulturtilbud.
 4. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre ha rett til anerkjennelse av og støtte til sin spesielle kulturelle og språklige identitet, herunder tegnspråk og døvekultur.
 5. For å gjøre det mulig for mennesker med nedsatt funksjons- evne å delta på lik linje med andre i fritids-, fornøyelses- og idrettsaktiviteter, skal partene treffe hensiktsmessige tiltak for:
  1. å oppmuntre til og fremme deltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne i vanlige idrettsaktiviteter på alle nivåer, så langt det overhodet er mulig,
  2. å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har mulighet for å arrangere, utvikle og delta i idretts- og fritidsaktiviteter spesielt beregnet på dem, og for dette formål oppmuntre til at de tilbys hensiktsmessig instruksjon, trening og ressurser, på lik linje med andre,
  3. å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til arenaer for idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter og reiseliv,
  4. å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne har samme mulighet som andre barn til å delta i lek, fornøyelser, fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter, også de aktiviteter som finner sted i skolen,
  5. å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til tjenester fra dem som har ansvar for å organisere fritids-, reiselivs-, fornøyelses- og idrettsaktiviteter.
Nedlasting
Lenker
Bli lesbar
Norges Blindeforbund sine tips og råd om hvordan du sørger for at tekst blir lesbar for alle.
Blindeforbundet
Blindeforbundet jobber for alles rett til et aktivt og selvstendig liv.
Norsk Handikapforbund
Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut.
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsombodet kjemper for dei som blir urettferdig behandla og diskriminerte.
Standard Norge
Standard Norge utvikler, publiserer og forvalter standarder innenfor de fleste områder i samfunnet.
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende.
SAFO
SAFO er samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.
Unge funksjonhemmede
Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom.
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
Digitaliseringsdirektoratet skal vere regjeringa sitt fremste verktøy for raskare og meir samordna digitalisering av samfunnet.
Tilgjengelighet.no
Rogaland fylkeskommune sin portal for de som ønsker informasjon om den fysiske utformingen av et område eller en bygning.
Universell Utforming AS
Universell Utforming AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivning om universell utforming i bygg, uteområder, transport, samferdselsanlegg, planarbeid, nettsider, nettløsninger, apper og automater.
E-læringskurs i universell utforming for nettredaktører og skribenter
Kurset gir svar på hvorfor du og din virksomhet må jobbe med universell utforming og er en praktisk veileder i hvordan lage innhold som er tilgjengelig for alle.
Tilgjengelighetsmerket
Tilgjengelighetsmerket er en sertifisering for kunst- og kulturaktører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangementer.