Ordliste

 

Økonomi

AFP: Forkortelse for avtalefestet pensjon. En ordning hvor arbeidstaker går av med pensjon før tiden, men allikevel ikke mister retten til pensjonspoeng i denne perioden. Pensjonen tilsvarer som hovedregel pensjonen fra fylte 67 år.

Aksept: Erklæring om at man godtar det tilbud som tilbyderen har kommet med. Dersom aksepten er kommet frem til tilbyderen i tide, binder dette tilbyderen til å stå ved sitt tilbud.

Aksje: En andel av den innskutte kapital i et AS (aksjeselskap).

Aksjeselskap (AS): Et selskap hvor ingen av deltagerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Deltagerne hefter kun for den innskutte kapital (aksjekapitalen).

Aktiva: Eiendeler eller rettigheter av formuesverdi. Regnskapsmessig begrep. Motsatte av passiva (gjeld).

Balanse: forskjellen mellom det man har til gode (eiendeler) og det man skylder (gjeld).

Bokføring: begrep som stammer fra gammelt av hvor man førte en hovedbok over alt som går ut og inn. Når bilaget var skrevet inn i hovedboken, var det bokført.

Break-even: å gå i null. Inntekter minus utgifter blir null.

Budsjett: en oppstilling av forventede inntekter og utgifter for en virksomhet i løpet av en bestemt periode, for eksempel et budsjettår (årsbudsjett) eller en enkelt arrangementskveld (arrangementsbudsjett).

Debet: Debet er det positive (+) begrepet om en saldo i et regnskap. Et debetbeløp vil tilsi at noe har økt, for eksempel verdien på et selskaps eiendeler (investering) eller at noen har betalt inn noe på konto. Hvis et innbetalt beløp øker mengden på kontoen din, vil man finne tilsvarende sum i kreditt et annet sted i regnskapet ditt, for eksempel i varebeholdningen.

Kreditt: kreditt er det negative (-) begrepet om en saldo i et regnskap. En kreditt er noe som minker, eksempelvis at mengden penger på din konto minker når du kjøper noe til firmaet. På samme tid vil debetbeløpet på eiendelssiden øke tilsvarende fordi man har investert i en verdi.

Kreditor: En leverandør man skylder penger til.

Likviditet: Betalingsevne, et økonomisk uttrykk for evnen til å kjøpe. God likviditet betyr at du har høy evne til å kjøpe.

Note: en betegnelse som brukes om en forklaring til et punkt i årsregnskapet eller budsjett.

Regnskap: en oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å kunne vurdere den økonomiske stillingen for den som har avlagt regnskapet f.eks. et selskap

Reskontro: en bokføringsbok med detaljert oversikt over en organisasjons økonomiske mellomværende med andre organisasjoner. De fleste organisasjoner har to reskontroer: kundereskontro, som viser regnskapet mellom organisasjonen og dens kunder, og leverandørreskontro, som viser regnskapet mellom organisasjonen og dens leverandører.

Revisor: en person som kontrollerer at regnskapet er ført etter gjeldende lover og regler, samt at regnskapstallene stemmer.

Styre: styret har det overordnede ansvaret for den økonomiske, juridiske og moralske delen av driften. Styret skal ha fokus på visjon, mål og strategi. De har også ansvaret for å stake ut en kurs og ta overordnede beslutninger som har direkte innvirkning på hvordan organisasjonen skal driftes og hvor målsetningene ligger. Man kan også ha et arbeidende styre, ansvarsfordelingen vil da være noe annerledes.

Styremandat: styremandatet er et dokument som sier noe om hvilke avgjørelser styret i sin helhet eller enkeltrepresentanter fra styret er berettiget til å ta, og også i hvilke organer ulike beslutninger skal tas.

Valgkomité: ved valg av nytt styre er en valgkomité en ryddig måte å gjøre det på. En valgkomité er uavhengig og skal vurdere og presentere en innstilling til det nye styret

Årsmøte/landsmøte: organisasjonens øverste organ. Her legger styret frem årsmelding og regnskap, og alle medlemmer får mulighet til å uttale seg om årets drift. Ved års/landsmøte kan man gjøre vedtektsendringer, og det er vanlig å kreve 2/3 flertall for at vedtektsendringen skal være gyldig. Frist for innkalling, frist for forslag til saker og metode for utvelgelse av nytt styre er detaljer som gjerne er nedfelt i organisasjonens vedtekter.

 

Produksjon

Amp (egentlig amplifier): Mye brukt uttrykk for alle typer forsterkere.

Backline: En samlebetegnelse på det utstyret musikerne bruker og som vanligvis settes opp bakerst på scenen. I hovedsak dreier det seg om trommesett, piano og instrumentforsterkere. 

Backdrop: Et teppe med grafikk som henger back scenen og artisten, som en del av scenelandskapet. Ofte med navn på artist/gruppen som spiller.

Boomy lyd: Det motsatte av tight og punchy. Boomy lyd er uønsket lyd som kan forstyrre hele frekvensomårdet og gjør lyden rotete. Boomy lyd oppstår i bassregisteret, og kan bli forårsaket av dårlig mikrofonplassering, rom eller miks (også på forsterker EQ, feks. mye lows og low mids på gitar- og bassforsterkere). 

Cracker: En spesiell type røykmaskin. Crackeren står på hele tiden og produserer et tynt røykslør istedenfor en tett sky som fra ordinære røykmaskiner.

Curfew: Stengetid.

Delefilter: En passiv krets som deler utgangssignalet fra en forsterker i frekvensområder for å drive bass-, mellomtone- og diskantelement.

DI-boks: En boks som brukes hvis man skal koble en lydkilde uten mikrofon, for eksempel keyboard, og akustisk gitar, til mikser. Det finnes både aktive og passive DI-bokser. Aktive DI-bokser trenger strøm fra miksebordet for å virke. 

Dimmer: En elektronisk regulator som brukes for å endre styrken på lyskilder. Moving heads har innebygget dimmer, mens PAR-kanner har strømkablene sine koblet i separate enheter kalt dimmerpacks. Disse enhetene fjernstyres igjen med DMX-signaler fra lysbordet.

DMX: Digitalt signalsystem som benyttes til kommunikasjon mellom lyskilder og lysmikser.

Dynamisk mikrofon: En mikrofontype som best fanger opp lyd tett opptil seg. Dynamiske mikrofoner brukes vanligvis på vokal, elektriske gitarer, blåsere og trommer. Noen vanlige dynamiske mikrofoner er SM58, SM57 og Beta58a, disse mikrofonene blir mye brukt pga. god pris, kvalitet og at de tåler masse trøkk. 

Doors: Tidspunktet dørene åpner for publikum, for eksempel "Doors 18:30".

Equalizer (EQ): En equalizer brukes for å øke eller senke lydstyrken på individuelle deler av frekvensområdet i et lydsignal. Den kan for eksempel brukes til å dempe mellomtonen i lydsignalet fra en basstromme eller øke diskanten i vokalen.

F.O.H. (Front of House): Er en posisjon foran scenen hvor lyd- og lysmikser er plassert.

Fader: En spak på lyd- eller lysmikseren som kan dempe lyden/lyset trinnløst.

Fargefilter: Farget plastfolie som fargelegger lyset i en lyskaster.

Feedback: Uønsket lyd som kan være farlig for hørselen. Feedback oppstår når et lydsignal blir fanget i en sløyfe.

Flight/Flightcase: En solid transportkasse. Finnes i et utall størrelser og fasonger, med og uten hjul.

Forsterker: Enhet som øker nivået på et elektrisk signal til for eksempel en høyttaler. 

Følgespot: Manuelt betjent lyskaster som følger utøver eller artist.

Gaffateip: En tykk, kraftig scenetape. Brukes til å feste kabler og andre midlertidige installasjoner.

In-Ear Monitor (IEM):

Jackplugg: Standard instrumentkabel som brukes blant annet mellom gitarer og gitarforsterkere eller mellom elektriske pianoer og DI-bokser.

Kompressor: En enhet som kan redusere det dynamiske omfanget av et lydsignal. 

Kondensatormikrofon: En følsom mikrofontype som lett fanger opp lyd i en viss omkrets. Kondensatoren må lades med strøm fra mikseren (fantom mating/Phantom power/48V) for å virke. Kondensatormikrofoner brukes vanligvis over trommesett og til litt mer "delikate" lydkilder som for eksempel kor og strykere. Disse må man være forsiktig med, membranene kan fort bli ødelagt av stort lufttrykk og de tåler i liten grad å bli mistet på bakken. 

Load in: Referer til tiden artisten skal bære inn utstyret sitt til lokalet. Ofte en time før lydsjekk.

Load out: Referer til tiden artisten skal bære utstyret sitt ut av lokalet. 

Lysmikser: Et miksebord som benyttes til å styre scenelyset og de ulike lyskildene.

Miksebord eller mikser: Elektrisk apparat som samler alle lydsignalene fra scenen til ett enkelt stereosignal som sendes til publikumshøyttalerne. De brukes også til å levere monitorlyd til musikerne.

De fleste mikserne som brukes av arrangører i dag er digitale og har innebygde manipuleringsmuligheter for blant annet equalizing, dynamisk kompresjon og romklang.

Monitor: En kompakt høyttaler laget for at musikerne på scenen skal kunne høre seg selv. Den vanligste typen har en skrårettet wedge-form og er plassert på scenegulvet.

Monitormiks: Vanligvis kontrolleres musikernes monitorer fra mikseren i salen. På større produksjoner er det imidlertid ganske vanlig å ha monitormiks, dvs. et eget miksebord og en egen tekniker på scenen til å styre dette.

Moving head: Bevegelig lys som fjernstyres og programmeres fra lysmikseren. Lysteknikerens hovedverktøy for å skape visuell bevegelse i showet. I tillegg til retning kan blant annet diameter, farge og mønster på lyset fjernstyres.

Multikabel: En «samlekabel» som kobler alle de ulike lydkildene fra scenen til hver sin kanal på miksebordet.

PA-system: (forkortelse av det engelske ordet «Public Address») er en betegnelse for lydanlegg, hvor lyden skal nå ut til mange mennesker. Et slikt anlegg består blant annet av mikrofoner, miksebord, forsterker, høyttaler og effekter.

PAR-kanne: En ordinær lyskaster eller spot. En parkanne er som oftest på 1000 W.

Fantommating (phantom power): Strøm som leveres av mikseren gjennom mikrofonkablene. Kondensatormikrofoner og de fleste DI-bokser trenger fantommating. Dynamiske mikrofoner gjør ikke det. Oftest 48V, men fantomspenningen kan også være 12V og 24V.

Riser: Sceneelement som skaper høydeforskjell på scenen, for eksempel til trommer. 

Romklang (reverb): Med en romklangseffektenhet kan man etterlikne lyden i alt fra små rom til store katedraler. Den viktigste faktoren er etterklangstiden, som sier noe om hvor lang tid det tar før en lyd dør helt bort i et rom.

Running order: Rekkefølgen på når og hvem som skal på scenen. (Oppvarmingsbandet: 19:00, hovedbandet: 20:30)

Røykmaskin: En innretning som brukes til å produsere og blåse røyk ut på scenen for å gi større effekt av lyset.

Stage Left: Venstre side av scenen sett mot publikum. (Forkortelsene F.O.H., S.R. og S.L. blir ofte brukt for å merke flighter eller høytalerkasser, slik at man vet hvor de skal plasseres ved opprigg.)

Stage Right: Høyre side av scenen sett mot publikum.

Soundcheck: Engelsk ord for lydprøve.

Stagebox: En koblingsboks som sitter i den enden av multikabelen som skal være på scenen. Mikrofoner og andre lydkilder plugges inni boksen.    

Strobelight: Hurtig blinkende kraftig hvitt lys, nesten som en blitz. Man bør alltid utvise forsiktighet ved bruk av for mye bruker strobelys da det kan utløse epileptiske anfall. Både scanner og moving head har tilsvarende funksjon.

Trefase: Kraftig strømforsyning. Trefasekontakter er større en normale stikkontakter og er som regel blå (200 V) eller røde (400 V).

XLR-kabel: Mikrofonkabel som brukes til å koble lydkilder til miksepulten. Den brukes både til mikrofoner og DI-bokser.

 

Artisthåndtering

Advance: 

Backstage: Garderoben til artisten, skal helst være tilknyttet scenen (bak).

Booking: Bestille, avtale. Henviser gjerne til prosessen ved å skaffe artister.

Bookingagent: Formidler artister til arrangørene.

Bookingansvarlig: Stedets "booker". Ansvarlig for å skaffe artister til arrangementet.

Get-in: tidspunkt for ankomst, kan gjelde artist eller crew (gjerne forskjellige tidspunkter når det er store artister).

Hyre: Annet ord for honorar.

Buy-out: Man gir artisten penger til å kjøpe mat i stedet for å lage det på stedet.

Manager/management: En person/gruppe som representerer og arbeider for artisten, gjør administrative oppgaver.

Merchandise "merch": Materiell og effekter som artisten selger, som for eksempel T-skjorter, gensere, plakater etc.

Rider: Liste over artistens krav i tillegg til honorar.
Teknisk rider forteller om krav til lyd og lys.
Hospitalityrider sier noen om alt det praktiske rundt arrangementet, for eksempel backstagefasilitene, mat og drikke, overnatting, transport, parkering osv. Rider kan forhandles om på lik linje som honorar og er en del av kontrakten.

Tech spec: Oversikt over tekniske spesifikasjoner på spillestedet.

Turneleder / Road Manager: Er med artisten på turne og skal sørge for at kontrakter og avtaler overholdes. Mellomledd mellom artist og arrangør.

 

Juridisk

Forlik: Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.

Oppreisning: Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk skade.

Prosessfullmektig: Den som representerer en part i sivile saker.

Ransaking: Undersøkelse som foretas av politiet av en persons bolig, andre lokaler eller av personen selv, for å sikre bevis eller finne bevis. Det kreves i utgangspunktet avgjørelse av retten eller påtalemyndigheten, men i visse tilfeller kan politiet selv beslutte ransaking.

Sivil sak: En tvist mellom to parter som ikke dreier seg om straff. For eksempel en grensetvist. I sivile saker fastslås rettigheter og plikter folk har overfor hverandre og overfor det offentlige. De viktigste lovene for sivile saker er tvisteloven og domstolloven.

Skjellig grunn: Skjellig grunn til mistanke i straffeprosessloven innebærer at det må være mer sannsynlig at mistenkte har gjort det som følger av siktelsen enn ikke. Det vil si, krav til sannsynlighetsovervekt (mer enn 50 %).

Straffesak: prosedyre fulgt når man skal behandle en straffbar handling i rettsvesenet. Saksgangen i en straffesak vil som regel være slik:

Tvangsfullbyrdelse: Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet.

Uaktsomhet: Å handle uforsiktig eller kritikkverdig, men ikke med vilje.

Ubetinget dom: En dom hvor straffen fullbyrdes, f.eks. ubetinget fengsel innebærer at man skal inn til soning.

 

 

Nedlasting