Styringsdokumenter

Følgende dokumenter er styrende for Norske Kulturarrangørers virksomhet:

  • Vedtekter utgjør reglene for organisasjonens oppbygging og struktur. Vedtektene behandles på landsmøte hvis det er kommet inn endringsforslag. Vedtektsendringer kan kun gjøres på et landsmøte, og krever 2/3 flertall. Endringer i vedtektene trer i kraft straks hele vedtektsettet er vedtatt.
  • Arrangørpolitisk plattform beskriver Norske Kulturarrangørers grunnprinsipper og overordnede politiske mål. Arrangørpolitisk plattform behandles på hvert landsmøte.
  • Strategiplanen definerer overordnede mål og strategier for Norske Kulturarrangørers virksomhet. Strategiplanen skal beskrive status for arrangørfeltet og hvilke utfordringer Norske Kulturarrangører skal søke å løse. Strategiplanen har et langsiktig perspektiv, og vedtas av landsmøtet for fem år av gangen.
  • Handlingsplanen beskriver tiltak for å oppnå målsetningene satt i strategiplanen. Handlingsplanen vedtas årlig av styret og presenteres for landsmøtet.
  • Aktivitetsplanen er administrasjonens arbeidsverktøy for å for å oppnå målene satt i strategiplanen og konkretiserer tiltakene i handlingsplanen.
  • Uttalelser kan vedtas av landsmøtet i enkeltsaker som ikke dekkes av de øvrige styringsdokumentene.

Strategiplan, handlingsplan, aktivitetsplan eller uttalelser kan ikke være i strid med vedtektene eller Arrangørpolitisk plattform.

  • Etiske retningslinjer gjelder for styret, ansatte, kursholdere og andre personer som opptrer i en situasjon hvor de må regne med å bli betraktet som representanter for Norske Kulturarrangører (NKA). 
  • Varslingsrutiner gjelder for alle mottatte varsler i NKA.
  • Kjøreregler for arrangementer er en intensjonsavtale NKA benytter ovenfor publikum, samarbeidspartnere og innledere på våre arrangementer.