Etiske retningslinjer for Norske Kulturarrangører

Vedtatt av styret 12.05.2022.

De etiske retningslinjene gjelder for styret, ansatte, kursholdere og andre personer som opptrer i en situasjon hvor de må regne med å bli betraktet som representanter for Norske Kulturarrangører (NKA).

Formålet med retningslinjene er å fremme likeverd og likestilling, samt å motvirke maktmisbruk og trakassering av alle slag. Retningslinjene har selvstendig gyldighet ved siden av eksterne rettsregler. Retningslinjene er ikke uttømmende og fritar derfor ikke medarbeidere fra en selvstendig plikt til alltid å søke å utøve godt skjønn, forsiktighet og omtanke i sitt arbeid for NKA.

 • NKA er en organisasjon hvor vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder og kulturell, sosial og religiøs tilhørighet.
 • Vi bidrar til å skape gode holdninger og mellommenneskelige relasjoner, og omtaler både kolleger, samarbeidspartnere og motparter i respektfulle former.
 • Vi er bevisst på maktforhold og risikofaktorer for maktmisbruk. Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser.
 • Vi utfører vårt arbeid for NKA med faglig integritet og fokus på kvalitet. Medarbeidere skal opptre lojalt overfor styringsdokumenter og enkeltvedtak. I tjenestesammenheng skal lojalitet til organisasjonen settes foran lojalitet overfor enkeltpersoner eller andre organisasjoner.
 • Alle som jobber for NKA har taushetsplikt om sensitive forhold. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet arbeidsforhold.
 • Lov om behandling av personopplysninger skal følges i alle organisasjonsledd. Sensitive dokumenter skal håndteres og oppbevares slik at informasjonen ikke kommer på avveie.
 • Det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av enhver form for rusmidler. Ved deltakelse på konferanser, seminarer, kurs og andre arbeidsrelaterte anledninger skal det utvises måtehold.


Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling er å melde fra om kritikkverdige forhold i NKA som en ønsker at arbeidsgiver eller oppdragsgiver skal følge opp. Med kritikkverdige forhold menes her brudd på lover og regler, diskriminering, seksuell trakassering og trakassering samt brudd på interne retningslinjer. Leder som får vite om forhold som kan påvirke arbeidsmiljøet negativt får handleplikt

 • Alle som utfører arbeid for NKA skal rapportere om brudd, eller mistanke om brudd på disse retningslinjene. En kan varsle på egne eller kollegers vegne.
 • NKA plikter å ta varsler på alvor og innen rimelig tid undersøke og håndtere saken på en måte som ivaretar både varsler(e) og omvarslede. Prinsipper for god saksbehandling skal legges til grunn. Ved bekreftet brudd på retningslinjene, vil NKA ta nødvendige grep for å gjenopprette et trygt arbeidsmiljø.
 • Varsler kan rettes til daglig leder, styreleder, verneombud eller andre i virksomheten som en opplever det som trygt å varsle til. Så langt mulig bør det varsles på lavest mulig nivå. Alle som varsles til plikter å ta varselet videre og forsikre seg om at varselet blir fulgt opp. Varsler kan fremmes muntlig, skriftlig, via sms, via e-post eller gjennom digitale løsninger.
 • Alle som fremsetter varsler, har lovfestet vern mot gjengjeldelse. Ulovlig gjengjeldelse inkluderer blant annet oppsigelse, omplassering eller fratakelse av arbeidsoppgaver. NKA plikter å forebygge og iverksette tiltak mot eventuell gjengjeldelse fra kolleger eller andre.


NKA skal søke å orientere eksterne deltakere på seminarer og konferanser om hvilke retningslinjer og rutiner som ligger til grunn for vårt arbeid.

NKA er medlem av Balansekunst. Alle kan ringe Balansekunsts rådgivningstelefon for gratis juridisk rådgivning i saker om diskriminering, seksuell trakassering og maktmisbruk. Det er mulig å være anonym om ønskelig. 

Til Balansekunsts rådgivningstelefon