Vedtekter for Norske Kulturarrangører

Vedtatt av Landsmøtet 2022 (Oslo, 22.04.2022)

1. FORMÅL

§ 1. Navn
Norske Kulturarrangører er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. Organisasjonens internasjonale navn er Norwegian Live.

§ 2. Stiftelse
Organisasjonen ble stiftet 05.09.1982 som Norsk Rockeforbund.

§ 3. Formål
Norske Kulturarrangørers visjon er «For et bærekraftig arrangørfelt».

Norske Kulturarrangører skal arbeide for at våre medlemmer og deres virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.

§ 4. Organisasjon
Norske Kulturarrangørers organisasjon inneholder følgende ledd:

1. Landsmøtet
2. Styret/arbeidsutvalget
3. Daglig ledelse
4. Utvalg nedsatt av styret

2. MEDLEMSKAP

§ 5. Medlemskap
Medlemmer i Norske Kulturarrangører skal:

1. Være tilknyttet kulturfeltet og ha kulturarrangementer som en sentral del av sin drift
2. Rette seg etter vedtak som fattes på Norske Kulturarrangørers landsmøte
3. Betale en årlig kontingent
4. Oppfylle de til enhver tid gjeldende medlemskriterier

Medlemskap innvilges etter skriftlig søknad. Anke av beslutning om medlemskap skal behandles av styret. Styrets vedtak er endelig.

Norske Kulturarrangørers medlemskriterier vedtas av styret. Styret fastsetter en årlig kontingent gjeldende fra årsskiftet.

Norske Kulturarrangører tar avstand fra alle former for diskriminering og er lukket for arrangører med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.

3. LANDSMØTE

§ 6. Innkalling
Landsmøtet er Norske Kulturarrangørers øverste myndighet, og avholdes årlig. Tid og sted bestemmes av styret.

Innkalling til landsmøtet sendes ut senest to måneder før det skal avholdes. Saker og vedtektsendringer som ønskes behandlet må være styret i hende senest én måned før landsmøtet finner sted. Saksdokumenter sendes ut umiddelbart etter denne frist. Protokoll sendes ut senest én måned etter at møtet har funnet sted.

§ 7. Beslutningsdyktighet
Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er funnet lovlig innkalt i henhold til § 6.

§ 8. Stemmeberettigelse
Alle medlemmer har stemmerett på landsmøtet, og gis to stemmer hver. Medlemmer som stiller med én delegat, gis dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt.

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for inneværende år være betalt og registrert av administrasjonen innen landsmøtet åpner.

For å være sikret stemmeberettigelse på landsmøtet må nye medlemssøknader være administrasjonen i hende senest to uker før landsmøtet åpner.

Det sittende styret har stemmerett i alle saker unntatt ved behandling av årsmelding og årsregnskap, og når styret anses inhabilt.

Norske Kulturarrangørers administrasjon har tale- og forslagsrett. Styret kan invitere observatører etter egen vurdering.

§ 9. Møteavvikling
Landsmøtet skal avvikles i henhold til Norske Kulturarrangørers forretningsorden.

På landsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere
 • Årsmelding og årsregnskap for foregående landsmøteperiode
 • Vedtektsendringer
 • Arrangørpolitisk plattform
 • Strategiplan (i intervaller på hvert femte år)
 • Handlingsplan
 • Uttalelser
 • Innkomne saker
 • Valg av
  • Styre
  • Valgkomité
  • Revisor

Det skal føres vedtaksprotokoll fra landsmøtet.

§ 10. Valg
Landsmøtet skal velge et styre på syv representanter, samt tre vararepresentanter. Leder velges særskilt blant de syv styrerepresentantene.

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år. Halve styret (varamedlemmer inkludert) skal være på valg til hvert landsmøte.

Landsmøtet skal velge en valgkomite bestående av to representanter. Styret utpeker i tillegg én representant. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

Valgkomiteen innstiller på styre og ny valgkomité. Styret innstiller på revisor.

Som helhet skal styret gjenspeile medlemsmassen. Videre skal valgkomiteen etterstrebe kulturelt mangfold, geografisk spredning, og høy og sammensatt kompetanse blant styrets medlemmer. Styret kan ikke inkludere mer enn 60 prosent av ett kjønn. Styret kan ikke inkludere personer som har sitt daglige virke i Norske Kulturarrangører.

Et eventuelt landsmøtevedtak som bryter med de to sistnevnte kriteriene vil ikke være gyldig og vil kreve en ny behandling av saken.

§ 11. Ekstraordinært landsmøte:
Ekstraordinært landsmøte avholdes dersom styrets flertall, eller dersom minst ti prosent av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært landsmøte må innkalles senest én måned før det avholdes. Et ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt til å behandle.

4. STYRINGSDOKUMENTER

Følgende dokumenter er styrende for Norske Kulturarrangørers virksomhet:

§ 12. Vedtekter utgjør reglene for organisasjonens oppbygging og struktur. Vedtektene behandles på landsmøte hvis det er kommet inn endringsforslag. Vedtektsendringer kan kun gjøres på et landsmøte, og krever 2/3 flertall. Endringer i vedtektene trer i kraft straks hele vedtektsettet er vedtatt.

§ 13. Øvrige styringsdokumenter

Arrangørpolitisk plattform beskriver Norske Kulturarrangørers grunnprinsipper og overordnede politiske mål. Arrangørpolitisk plattform behandles på hvert landsmøte.

Strategiplanen definerer overordnede mål og strategier for Norske Kulturarrangørers virksomhet. Strategiplanen skal beskrive status for arrangørfeltet og hvilke utfordringer Norske Kulturarrangører skal søke å løse. Strategiplanen har et langsiktig perspektiv, og vedtas av landsmøtet for fem år av gangen.

Handlingsplanen beskriver tiltak for å oppnå målsettingene satt i strategiplanen. Handlingsplanen vedtas årlig av styret og presenteres for landsmøtet.

Aktivitetsplanen er administrasjonens arbeidsverktøy for å for å oppnå målene satt i strategiplanen og konkretiserer tiltakene i handlingsplanen.

Uttalelser kan vedtas av landsmøtet i enkeltsaker som ikke dekkes av de øvrige styringsdokumentene.

Strategiplan, handlingsplan, aktivitetsplan eller uttalelser kan ikke være i strid med vedtektene eller Arrangørpolitisk plattform.

5. STYRET/ARBEIDSUTVALGET

§ 14. Mandat
Styret er øverste besluttende myndighet for Norske Kulturarrangører i perioden mellom to landsmøter. Styret skal følge vedtak og retningslinjer fattet av landsmøtet, samt de føringer som følger av Norske Kulturarrangørers styringsdokumenter. Styret skal avholde styremøte minst fem ganger i året, med minimum to møter i hvert halvår. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, blant disse leder eller nestleder. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 15. Konstituering
Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges særskilt av landsmøtet. Styret skal ha en nestleder. Ved frafall i perioden mellom to landsmøter supplerer styret seg selv ved at én av vararepresentantene trekkes inn som ordinært medlem. Ved leders frafall trer nestleder inn i lederens sted.


§ 16. Arbeidsoppgaver
Ved årets avslutning er styret ansvarlig for utformingen av årsmelding, regnskap og budsjett.

Styret forbereder og sørger for at neste landsmøte finner sted. Styret supplerer valgkomiteen ved frafall.

Styret kan iverksette nye prosjekter og ansette det antall hel- eller deltidsansatte som er nødvendig. Styret utarbeider stillingsinstrukser for de ulike stillingene.

§ 17. Arbeidsutvalget
Styret velger et arbeidsutvalg til å følge opp organisasjonen i det daglige. Styret utpeker prokurist(er) for Norske Kulturarrangører. Styret og arbeidsutvalget skal føre vedtaksprotokoll.

6. DAGLIG LEDELSE OG UTVALG

§ 18. Daglig leder
Daglig leder representerer Norske Kulturarrangører utad og har ansvar for den daglige driften av Norske Kulturarrangører etter instruks gitt av styret.

Daglig leder er sekretær for styret og arbeidsutvalget og forbereder sakene sammen med styreleder.

§ 19 Utvalg
Styret oppretter utvalg og komiteer etter behov og vedtar nødvendig mandat for disse.

Styret oppretter faglige arbeidsgrupper med medlemmer og andre kompetansepersoner i arbeidet med Norske Kulturarrangørers prioriterte satsingsområder.

7. DIVERSE BESTEMMELSER

§ 20. Økonomi
Regnskapsåret er 1. januar-31. desember. Revisjon av årsregnskapet foretas av Norske Kulturarrangørers revisor. Regnskapet må være tilgjengelig for medlemmene på en måneds varsel.

§ 21. Oppløsning
Oppløsning av Norske Kulturarrangører kan kun vedtas av et landsmøte, og krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal landsmøtet disponere forbundets midler etter formålsparagrafen.