#

Nye TONO-vilkår for konsertarrangører

08.11.2022

Mandag 7. november innførte TONO nye vilkår for konsertarrangører der det stilles tydeligere krav til søknader om fremføringer, rapportering av konserter og tidsfrister. De nye vilkårene gir  konsertarrangører mulighet til å opplyse om fremføring av verk som ikke forvaltes av TONO, og få en forholdsmessig reduksjon i vederlagsbetalingen. Nyheten om de nye vilkårene ble publisert samme dag som de trådte i kraft. 

Tono i tvist med Oslo Filharmonien

I nyhetssaken fra TONO står det at de nye vilkårene er endret med grunnlag i nye lovmessige rammebetingelser. Det stemmer at nye lovmessige rammebetingelser i EØS-området stiller krav om at selskapene som forvalter opphavsrettigheter skal bruke mest mulige objektive kriterier ved beregning av vederlag. Dette er også tema i saken mellom TONO og Oslo Filharmonien som nå er anket til Høyesterett. I dommen fra Borgarting lagmannsrett (avsagt 19. september i år) trekker lagmannsretten opp klare grenser for TONOs rett til å basere krav på vederlag for offentlig fremføring av musikk på individuelle forhold hos den som fremfører musikken, herunder om institusjonen mottar statstilskudd. Det gjøres også klart at skal gjøres forholdsmessig fradrag for verk som har falt i det fri. Les mer om dommen fra Borgarting lagmannsrett her. Dommen er altså anket og er derfor ikke rettskraftig før Høyesterett har behandlet saken eller eventuelt avvist anken. Om den skal behandles eller ikke blir antakelig klart før jul.

- Det er svært positivt at både tingretten og lagmannsretten mente at TONO ikke kan kreve vederlag for verk som faller i det fri. Dette er et tema vi har vært i dialog med TONO om i mange år. Selv om TONO valgte å anke dommen fra lagmannsretten, så tolker vi gårsdagens pressemelding dithen at TONO ikke har anket over spørsmålet om verk som faller i det fri siden de nå endrer praksis. Det blir uansett spennende å følge den rettslige prosessen for spørsmålet som dreier seg om TONOs rett til å basere krav på vederlag for offentlig fremføring av musikk på individuelle forhold, sier fungerende daglig leder i Norske Kulturarrangører, Anders Tangen.De nye vilkårene

TONO oppfordrer nå konsertarrangører som har spørsmål om hvordan dette påvirker dem om å ta direkte kontakt på marked@tono.no eller 22 05 72 00.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i denne saken, og NKA vil følge prosessen tett sammen med vår juridiske samarbeidspartner, advokatselskapet Bing Hodneland, for å få klarhet i hvilke konsekvenser dette har for våre medlemmer.

- Et av spørsmålene som går igjen er på hvilket tidspunkt TONOs praksis på om å kreve vederlag for verk de ikke forvalter ble ulovlig. Dette vil kunne få betydning for om det vil være mulig for en arrangør å klage bakover i tid på vederlag som omfatter slike verk. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det er noe å melde, kommenterer Tangen.

I nyhetssaken fra TONO er det publisert noe informasjon om hvordan konsertarrangører skal forholde seg til de nye vilkårene fremover:

 

Hva innebærer reduksjonsfaktoren for konsertarrangører – kort fortalt?

Dersom det blir fremført verk TONO ikke forvalter, kan arrangørene opplyse om dette i sine TONO-rapporter og motta en lavere faktura som står i forhold til mengden TONO-repertoar som er fremført. Arrangørene må i rapportene over fremførte verk markere hvilke verk de mener ikke er i TONOs forvaltning, og regne ut i prosent hvor stor andel av konsertens spilletid (i minutter) som har bestått av TONO-forvaltede verk. TONO vil fakturere kunden med utgangspunkt i denne prosentandelen.

Det betyr at en konsert på 100 minutter, der 90 av disse minuttene er i TONOs forvaltning, så vil TONO fakturere på bakgrunn av de 90 minuttene.

Minimumsvederlaget på 712 kroner er ikke omfattet av ordningen.

Hva må konsertarrangører gjøre for å få reduksjonsfaktor for konserter der det både fremføres verk TONO forvalter og verk TONO ikke forvalter?

1. Søk om tillatelse senest 7 dager før arrangementet
2. Rapportering senest 10 dager etter arrangementet

Senest 10 dager etter arrangementet må arrangøren fylle ut og returnere skjemaet arrangøren mottok da tillatelsen ble gitt. Arrangøren må fylle inn antall tilhørere, brutto billettinntekter samt en repertoar-/spilleliste. Hvis det på arrangementet er spilt musikk som arrangøren mener ikke forvaltes av TONO (dvs. som ikke lenger er vernet av opphavsrett eller hvor opphaveren ikke har overlatt forvaltningen til TONO) og arrangøren ønsker at vederlaget skal reduseres forholdsmessig, må arrangøren også oppgi hvilke verk dette gjelder, samt spilletiden for hvert enkelt verk på arrangementet og den samlede spilletiden på arrangementet.