#

Statsbudsjettet 2024: Løser ikke arrangørenes prekære utfordringer 

10.10.2023

Norske Kulturarrangører etterlyser en styrking av Norsk Kulturfond: – Mangfoldet i det norske kulturtilbudet er truet, sier daglig leder Siri Haugan Holden.  

Fredag presenterte kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, flere kunstnerstipend og en generell indeksregulering er kjærkomne tiltak, men en satsing på det frie musikkfeltet glimrer med sitt fravær.  

 

Styrking av Norsk Kulturfond 

NKA jobber for å styrke kulturarrangørenes rammebetingelser, og ser et prekært behov for at arrangørstøtten økes. Sammen med Arrangørforum har NKA støttet opp om Kulturrådets budsjettsøknad, der det bes om at arrangørstøtten økes med 30 millioner, og at tilskudd til produksjon, komposisjon og konsertfremføring økes med 20 millioner. 

 

– At regjeringen ikke utvider budsjettrammene for støtteordningene over Norsk Kulturfond er å lukke øynene for alvoret arrangørene står i. De er underfinansierte, publikums privatøkonomi er strammere enn på lenge, og marginene mindre enn noensinne. Engangstilskudd til lokale kulturtiltak og prosjekter over hele landet er flott, men monner ikke. Hva det frie og prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet trenger er et betydelig og helhetlig løft, sier Holden.  

 

Det frie feltet spiller en avgjørende rolle i et åpent, mangfoldig og variert kunst- og kulturliv, slik det er nedfelt i Hurdalsplattformen. – Dette er en vesentlig, men også økonomisk sårbar del av kultursektoren. Uten utvidete støtteordninger risikerer vi å tape viktige deler av det rike kulturtilbudet vi har både lokalt og regionalt, sier Holden. 

 

Hvor blir det av de regionale kulturfondene? 

Med Hurdalsplattformen varslet regjeringen også at de ville innføre regionale kulturfond. Feltet har selv ønsket innføringen velkommen, som et viktig supplement til de nasjonale ordningene – så lenge det følger med friske midler. I budsjettforslaget for neste år nevnes fondene imidlertid ikke med et ord. – NKA forventer at lovnaden følges opp, og er skuffet over at vi tilsynelatende ikke har kommet nærmere etableringen av regionale kulturfond enn vi var i 2021, sier Holden.  

 

Ingenting til grønn omstilling  

Noe annet som også etterlyses av NKA er midler til sektorens klima- og miljøarbeid. Det vies et helt kapittel til omtale av FNs bærekraftsmål, men regjeringen følger ikke opp med noen konkrete satsinger. – Vi ser ingen tegn til en økonomisk satsing på klimatiltak i kultursektoren, sier Holden. – Nå må Stortinget vise oss at de tar kulturnæringen på alvor, og gi oss muligheten til å gjennomføre den grønne omstillingen de etterlyser.  

 

NKA kommer tilbake med en utvidet kommentar til kulturbudsjettet i sin høringsuttalelse til familie- og kulturkomiteen senere i måneden. For spørsmål og mer informasjon, kontakt daglig leder Siri Haugan Holden på telefon 93 03 77 02.