#

Søk momskompensasjon for frivillige organisasjoner – frist 1. september

21.08.2023

Er dere en frivillig organisasjon og hadde momsutgifter på varer og tjenester i 2022? Da kan dere søke om momskompensasjon etter gitte kriterier. 

Hva er momskompensasjon for frivillige organisasjoner? 

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har hatt knyttet til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2022 er grunnlaget for søknaden i 2023.

For å kunne søke om momskompensasjon må søkeren være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen 1. september. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregisteret, så registrering bør derfor skje i god tid før fristen. I tillegg må frivillig innsats være en viktig del av virksomheten. 

Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner på både søknadstidspunkt og utbetalingstidspunkt. 

NKA søker ikke som sentralledd, så medlemmer må søke direkte på egne vegne som enkeltstående søker til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Unntaket for dette er dersom man også er medlem hos andre organisasjoner som søker som sentralledd for sine medlemmer. Dette gjelder for eksempel Norsk Blues Union, Norsk Viseforum og Norsk Jazzforum. Ta direkte kontakt med disse organisasjonene for informasjon. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn 1. september.

 

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner der frivillig virksomhet er en viktig del av virksomheten kan søke om momskompensasjon. Definisjonen på frivillig virksomhet er aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte. Det ligger også et minstekrav om hvor store driftskostnader eller momsutgifter organisasjonen må ha hatt, samt noen andre avgrensinger:

  • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut og ha sendt inn vedtekter ved registrering.
  • Eventuelt årlig økonomisk overskudd eller likvidasjonsoverskudd ved oppløsning hos søker, skal anvendes til formål som tilfredsstiller kravene i denne forskriften.
  • Organisasjonen må kunne dokumentere frivillig aktivitet. Egenerklæring for frivillig arbeid må være med.
  • Frivillig arbeid, gaver og kontingenter likestilles.

 

Hvilken modell skal man velge?

Det er to mulige modeller. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader etter avgrensninger og fradragsposter, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Det er dermed ulike minstegrenser og krav for de to ulike modellene.

  • Forenklet modell: Organisasjonen må ha søknadsgrunnlag/driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen på over 100.000 kroner.
  • Dokumentert modell: Søker må ha søknadsberettigete merverdikostnader på over 7000 kroner. I denne modellen må dere lage en oppstilling over alle regnskapsbilag og spesifisere merverdiavgiftene dere søker om å få kompensert. 

 

Søknadsfrist

Frist for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2022 er 1. september 2023. Søknaden skal sendes direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet. På deres nettside finnes søknadsskjema sammen med god informasjon og veiledning.

For 2023 har det kommet viktige oppdateringer fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les mer om krav for å søke momskompensasjon 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har samlet sammen vanlige spørsmål og svar om Momskompensasjon på deres nettsider.

Ta gjerne kontakt med oss i NKA dersom du trenger råd og veiledning. Lykke til!