#

Konsekvensene av TONO-dommen

13.09.2023

Det skal ikke betales vederlag for musikk TONO ikke forvalter. 

I juni avgjorde Høyesterett saken mellom TONO og Oslo-Filharmonien. Saken har tidligere blitt behandlet i tingretten og lagmannsretten, og Høyesteretts dom bekreftet langt på vei disse avgjørelsene.

 

Bakgrunnen for saken er at TONO og Oslo-Filharmonien ikke har kommet til enighet om hvilket vederlag Oslo-Filharmonien skal betale til TONO for fremføring av musikkverk på deres konserter. TONO har krevd at Oslo-Filharmonien skal betale et høyere vederlag enn andre konsertarrangører fordi de mottar betydelig statstilskudd. Høyesterett konkluderte med at dette ikke var tillatt, da TONO ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse for forskjellsbehandlingen av Oslo-Filharmonien.

 

I lagmannsretten ble det også avgjort at kulturarrangørene har krav på at TONO-vederlaget nedjusteres forholdsmessig dersom deler av musikken som fremføres har falt i det fri. Dette resultatet ble ikke anket til Høyesterett av TONO, og må anses som gjeldende rett.

 

– Norske Kulturarrangører er fornøyd med sakens utfall, og vi opplever at domstolene har bekreftet vår oppfatning om at TONO har forskjellsbehandlet enkelte kulturarrangører uten saklig grunn, og at enkelte kulturarrangører uriktig har betalt for høyt vederlag når det fremføres musikk som ikke TONO forvalter. Dommen er derfor et stort steg i riktig retning for å sikre likebehandling for alle kulturarrangører, uavhengig av størrelse, profesjonalitet og økonomiske muskler, sier daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA) Siri Haugan Holden.

 

Rett til fradrag for verk TONO ikke forvalter

– Vi har registrert at TONO allerede har tatt innover seg enkelte konsekvenser av dommene, blant annet ved at det i november 2022 ble tydeliggjort fra TONOs side at man kan gjøre fradrag for fremføring av verk som TONO ikke kontrollerer, herunder verk som har falt i det fri, sier Holden.

 

Falt i det fri er et begrep som brukes om åndsverk som ikke lenger er beskyttet av opphavsrett. I Norge inntreffer det vanligvis 70 år etter rettighetshaverens død. For at arrangører skal kunne få reduksjon i fakturaen hvis det spilles fritt repertoar på konsertene må det søkes om konserttillatelse i forkant, og rapporteres på fremført repertoar senest 10 dager etter konserten.

 

Høyesterett har også gitt klart uttrykk for at kriteriene som legges til grunn for beregningen av vederlaget må være så konkret utformet at de gjør det mulig for brukerne og domstolene å etterprøve metodikken bak vederlagsfastsettelsen. NKA er derfor også fornøyde med at vederlagsmodeller som tidligere bare var angitt med «ta kontakt for avtale» ikke lengre finnes på tono.no.

 

Likevel synes TONO fortsatt å operere med enkelte modeller for vederlagsfastsettelse som er basert på en bestemt andel av arrangørens «omsetning». NKA stiller spørsmål ved om slike modeller oppfyller lovens krav, slik disse nå har blitt tolket av Høyesterett, og vil følge opp dette i tiden fremover etter at det har kommet avklaringer fra TONO om dette.

 

Arrangørenes rettigheter

Dersom noen av NKAs medlemmer har spørsmål om hvilke konsekvenser dommen har for deres virksomhet, oppfordres de til å benytte NKAs medlemstilbud med inntil to timers juridisk bistand per år fra advokatselskapet Bing Hodneland.