Person i lyse og diffuse omgivelser ser alvorlig inn i kamera. Foto.
Daglig leder i Norske Kulturarrangører, Siri Haugan Holden. Foto: Jane Lool

Høringssvar fra Norske Kulturarrangører om innleieforbudet

04.09.2023

Det er nylig gjort flere endringer i reglene om innleie, som kan få store konsekvenser for arrangørfeltet. Nå oppfordrer vi NKAs medlemmer til å dele sine synspunkter.  

1. april i år ble det strammet inn på mulighetene for å leie inn arbeidskraft. Dersom arbeidet som skal utføres er av “midlertidig karakter” har man ikke lenger lov til å benytte seg av innleie fra bemanningsforetak. Målet med forbudet var flere faste og direkte ansettelser i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Norske Kulturarrangører (NKA) forstår regjeringens ønske om faste og hele stillinger, og ser også behovet for å etablere en helhetlig og sammenhengende regulering av innleiepraksisen, men mener samtidig at det nye regelverket ikke tar høyde for arrangementsbransjens særegne kjennetegn. Kulturarrangementer krever som regel midlertidig bemanning for rask og effektiv gjennomføring. Ofte er bemanningsbehovet svært kortvarig, og på grunn av dette er innleie en nødvendighet for å sikre gjennomføringen. 

 

NKA har ved flere anledninger gitt innspill og bedt om et varig unntak for arrangementsbransjen. Vi kunne feire en delseier da det ble etablert et midlertidig unntak mens behovet for et varig unntak ble utredet. Nå skal innretningen på det varige unntaket bestemmes, og her er det avgjørende at vi på ny belyser arrangørenes realiteter.  

 

Begrenset unntak 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har nå sendt på høring et forslag som innebærer et begrenset unntak for virksomheter innen arrangementsbransjen. Unntaket omfatter kun arbeidstakere til rigg- og sceneteknisk arbeid til kortvarige og enkeltstående arrangement, der arbeidet er av midlertidig karakter.  

 

Unntaket vil typisk gjelde innleie til enkeltstående kulturarrangementer som konserter og festivaler som arrangeres én dag eller noen dager, og avgrensede arrangementer og eventer innenfor idrett. Unntaket er ikke ment å omfatte situasjoner der den som ønsker å leie inn, arrangerer jevnlige arrangementer gjennom året med behov for i hovedsak samme eller lignende type rigg- og sceneteknisk arbeid, selv om det enkelte arrangement i seg selv er kortvarig. 

 

Dekker ikke kulturarrangørenes særlige behov 

NKA mener det foreslåtte unntaket ikke dekker kulturarrangørenes særlige behov. Det svært kortvarige arbeidskraftbehovet gjelder ikke bare for store festivalarrangement og konserter, men også for helårsarrangører (spillesteder, konserthus mv.) som jevnlig har enkeltstående arrangementer. Arbeidskraftbehovet strekker seg også lenger enn rigging, sceneteknikk og teknisk produksjon. NKA mener at personell som utfører tjenester som er en nødvendig og integrert del av arrangementet, som tilberedning og servering av mat, også bør omfattes.

 

Først når disse behovene tas høyde for vil forskriften oppnå ønsket formål; ivareta arrangørenes særlige behov, sikre arrangementsaktivitet og hindre sosial dumping og andre omgåelser av regelverket.    

 

Send inn ditt høringssvar

15. september er siste frist for å formidle hvilke konsekvenser forslaget vil for arrangørvirksomheten i Norge. NKA arbeider hver dag for å sikre arrangørenes vilkår og leverer jevnlige høringssvar på vegne av sine 500 medlemmer, men oppfordrer også medlemmer til å sende inn egne svar i denne saken. Du står fritt til å bruke NKAs høringssvar som et utgangspunkt. Les høringssvaret her. 

 

 

Lever høringssvaret ditt her, og ta kontakt med daglig leder Siri Haugan Holden på telefon 93 03 77 02 eller siri@arrangor.no dersom du har noen spørsmål.