Til venstre en rekke musikere på scenen i et mørkt lokale. Musikerne er ikledd pelikanhatter, rosa og glitrende kostymer. Publikum til høyre består av smilende barn, noen med hørselsvern, som holder fargerike ballonger.
Trollfest på Amfiscenen på Kultursenteret Isak i Trondheim 2022. Foto: Ida Saga Sofia Rajamäki / Legend Trondheim.

Frifond vårtildeling 2023 – 560 000 kroner til gode ungdomsprosjekter

23.08.2023

Første tildeling av Frifondmidler for 2023 er gjennomført i Norske Kulturarrangører (NKA). 560 000 kroner er tildelt arrangører som skaper gode konsert- og musikkprosjekter med og for unge. Søkerne har god geografisk spredning og representerer et bredt mangfold av frivillig drevet arrangører fra studentforeninger, klubber og festivaler. 

I år har NKA mottatt over 1,4 millioner fra Frifond til fordeling, en økning på rundt 300 000 kr i forhold til tidligere år. Dette er gode nyheter for alle som søker Frifondmidler – potten har økt betraktelig, hvilket vil komme flere av NKAs medlemmer til gode. Neste søknadsfrist er 1. november.

 

Frifondutvalget

Frifondutvalget er utnevnt av styret i Norske Kulturarrangører og bestod i denne runden av Sandra Márjá West og Åsa Paaske Gulbrandsen. Mariann Skjerdal, fra NKAs administrasjon, har vært saksbehandler for ordningen. 

Utvalget fokuserer på å fremheve gode og spennende prosjekter der satsingen på ungdom og ungdomsmedvirkning er tydelig. Denne runden ønsker utvalget å fremheve følgende prosjekter:

 

Vabua Ung

Vabua Ung er et fritidstilbud for ungdom som startet opp i mars 2022 og ungdommene har selv vært aktive deltakere for å skape aktivitet og innhold i klubben. På Vabua Ung møtes ungdommene og har en trygg møteplass med aktiviteter som musikkstudio, matlaging og workshop. I desember 2022 arrangerte de sin første konsert og foredrag med henholdsvis King Skurk One og Leo Ajkic, der også tre av ungdommene som har produsert egne låter i musikkstudioet på Vabua Ung opptrådte på konserten. De skal gjennom året arrangere flere enkeltkonserter og kurs, og ungdommene ønsker på sikt å arrangere en endagsfestival i Vabua. 
Mer om Vabua Ung

 

Legend Trondheim

Legend Trondheim er en rock- og metal klubb i Trøndelag som foruten å arrangere konserter for voksen har en tydelig ungdomssatsning og arrangerer både egne ungdomskonserter i samarbeid med Kulturhuset ISAK, rekrutterer unge inn i organisasjonen og har også gjennomført et omreisende turnèprosjekt kalt Legend Youth Tour. På plakaten fremover er det planlagt Legend Metalfest for unge og Julepønk for Kids. Det er sterk fokus på å inkludere unge både i planlegging og gjennomføring av arrangementene.
Mer om legend Trondheim

 

Særskilte bestemmelser

Det har kommet inn to nye bestemmelser fra Kulturdepartement sin side som det er viktig at alle mottakere av Frifondmidlene tar hensyn til i sin bruk av tilskuddet: 

1. Likestilling og deltagelse
Regjeringen har som mål å redusere forskjellene i samfunnet og å gi alle like muligheter for deltakelse. Regjeringen vil bygge videre på og styrke fellesskapsløsningene i det norske samfunnet. Mottakere av statlige tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet oppfordres til å delta i et langsiktig og strategisk arbeid for å fremme likestilling og senke tersklene for deltakelse og holde brukerbetalingen nede. Likestillings- og diskrimineringsloven forplikter arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med å fremme likestilling og hindre diskriminering, se likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24–26. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker at det særlig rettes oppmerksomhet på å fremme likestilling mellom kjønnene, herunder å sikre like lønnsforhold og lik representasjon i styre og ledelse.

2. Ledsagerbevis
Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at alle som har ledsagerbevis for funksjonshemmede, og som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, får gratis billett for sin ledsager. Det kan eventuelt tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

 


Oversikt over Frifondtildeling Vår 2023

Navn på arrangør Fylke Tildelt
Akkerhaugen Rocksamfunn Vestfold og Telemark  20 000
Aktive Studenters Forening  Vestland 20 000
Arendal Rockklubb Agder 15 000
Blåfrostfestivalen  Nordland 20 000
Eggstockfestivalen Vestland 11 000
Feminalen Trøndelag 15 000
Festivalen Sin Viken 20 000
Gatafestivalen Nordland 15 000
Gloppen Musikkforum Vestland 5 000
Havblikk Vestland 17 000
KonsertGalleriet Trøndelag 25 000
Kulturbankenbryne Rogaland 15 000
Larkolluka Viken 15 000
Legend Trondheim Trøndelag 25 000
Livestock Event - Livestockfestivalen Innlandet 20 000
Rockslo Oslo 20 000
Røstad Scene Trøndelag 5 000
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening Oslo 17 000
Sjøsprøyt Vestfold og Telemark 20 000
Studentsamfunnet i Førde -Akutten Vestland 5 000
Studentsamfunnet i Ås Viken 20 000
Sukkerhuset Kjeller Trøndelag 20 000
Sørøyrocken Troms og Finnmark 15 000
Trondheim Konsertkollektiv Trøndelag 15 000
UFLAKKS Bergen Vestland 20 000
UFLAKKS Stavanger Rogaland 25 000
UKA 23 Trondheim 15 000
Vabua ung Agder 30 000
Vestfold Studentsamfunn Vestfold og Telemark 20 000
Vill Vill Vest Vestland 20 000
Viseklubben Spelt Troms og Finnmark 15 000
ÅlvikRock Hardanger 20 000
     
  Totalt kr. 560 000

Vi ønsker alle arrangørene lykke til med gjennomføring av ungdomsprosjektene sine!

Neste søknadsfrist er 1. november