#

Festivalsommeren er reddet – for denne gang

24.02.2023

Stortinget vedtok i fjor innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men en ny overgangsregel utsetter nå ikrafttredelsen av det nye innleieregelverket.

12. desember 2022 ble det gjort innstramminger i regelverket om innleie fra bemanningsforetak, som innebar at adgangen til innleid arbeid av midlertidig karakter ble opphevet. Innstrammingen ville fått store konsekvenser både for bemanningsforetak, og for bedriftene som leier inn arbeidskraft, herunder en stor del av Norske Kulturarrangørers (NKA) medlemsmasse. Arrangementer krever mye arbeidskraft i korte perioder for å kunne gjennomføres. Festivaler, konserter og andre større arrangementer er ofte helt avhengig av innleid arbeidskraft i avviklingsperioden. Derfor er det viktig å få til en fortsatt mulighet for innleie av folk til arrangement, også etter at det nye regelverket trer i kraft.

 

"En utsettelse var høyst nødvendig for arrangørfeltet, som nå kan puste lettet ut. Festivalsommeren er reddet  for denne gang" 

Siri Haugan Holden, daglig leder i NKA

 

I tiden fremover fortsetter NKA arbeidet for å få på plass et regelverk som også favner om de unike utfordringene på kulturfeltet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber videre i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet med å vurdere behovet for unntaksregler, og hvordan unntak i så fall skal innrettes og avgrenses.

 

NKA er opptatt av profesjonalitet på kulturfeltet, og forutsigbarhet både for arrangører og arbeidere. Bemanningsbyråer har vært en viktig bidragsyter i denne sammenheng, og skapt tydeligere rammer for arbeidstakere som tidligere forholdt seg til mange ulike arrangører i mindre ansettelsesforhold. Samtidig bør nevnes at det svært midlertidige arbeidskraftsbehovet arrangørene har i forbindelse med sine arrangement (ofte bare noen dager gjennom året), medfører at innleid personell ikke fortrenger verken grunnbemanning eller muligheten for faste stillinger hos arrangøren. Innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak er et praktisk og velregulert alternativ som løser midlertidige behov for arrangører, og må fortsatt være en mulighet for arrangører på kulturfeltet.

 

NKAs vurdering er at det bør etableres en forskriftshjemmel som fortsatt gjør det mulig å bruke innleie i forbindelse med gjennomføring av arrangement. En slik forskriftshjemmel kan avgrenses gjennom å benytte definisjonen for arrangement fra koronaforskriften. Dette vil ramme inn unntaket på en konsistent og forutsigbar måte som gjør at man eliminerer uønskede tilpasningseffekter eller gråsoneproblematikk.