Illustrasjonsbilde fra Pixabay. Bildet viser mennesker i gult og blått som holder hender.
Illustrasjonsbilde fra Pixabay. Bildet viser mennesker i gult og blått som holder hender.

Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

20.09.2022

Ordningen skal styrke flykningenes livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk. Målgruppen for ordningen er frivillige kulturorganisasjoner og lokale kulturforeninger som vil inkludere flyktninger fra Ukraina som ønsker å delta i en musikk- eller kulturaktivitet

Hva kan det søkes tilskudd til?

Midlene skal benyttes for å fremme ny aktivitet og deltagelse blant ukrainske flyktninger bosatt i kommuner eller på mottak, fortrinnsvis ved å inkludere til foreningens eksisterende aktivitet.

Tiltak som kan motta tilskudd: 

  • Introduksjonsaktiviteter i lokalsamfunn
  • Rekruttering og aktiviteter som bidrar til deltagelse
  • Lokale kulturkvelder for og med ukrainske flyktninger

Gjennom ordningen kan det søkes om tilskudd for å kunne etablere kontakt, skape muligheter for deltakelse og bidra til at flyktninger fra Ukraina kan delta i musikk- og kulturaktiviteter.

Midler vil bli prioritert til:

  • Introduksjonsaktiviteter for å tilby og synliggjøre lokale aktiviteter, fortrinnsvis hvor lokale aktører går sammen på tvers av sjanger
  • Kostnader for å utvide eller tilpasse aktivitet, som merutgifter til lokaler for ekstra samlinger, instruktører, informasjonsmateriell og tjenester
  • Utstyr på individnivå dersom dette er en forutsetning for deltakelse i aktivitet


Hvordan er ordningen finansiert?

Tilskuddsordningen er bevilget av Kulturdepartementet, etter Stortingets vedtak i Prop 78 S (2021-2022). I tillegg har Musikkens studieforbund mottatt midler fra Sparebankstiftelsen for å inkludere ukrainske flyktninger i musikkaktiviteter. Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund vil fordele innkomne søknader seg i mellom slik at de samlede midlene som er til rådighet kan nå bredest mulig ut.

 

Saksbehandling og frister

Norsk musikkråd saksbehandler søknader fortløpende.

LES MER OG SØK HER