Illustrasjonsbilde av stortingsbygningen. Foto: Stortinget.
Illustrasjonsbilde av stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

Statsbudsjettet: I all hovedsak et pausebudsjett

06.10.2022

I dag la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har tidligere varslet at mange av de konkrete løftene i Hurdalsplattformen på kulturfeltet blir satt på vent. Det leverte hun på, for satsingene uteblir og overraskelsene er dessverre få.

Ambisjoner på vent

Kulturministeren var veldig tydelig i opposisjon og ville mye. Men vi ser lite til Trettebergstuens tidligere ambisjoner i dette budsjettet. Dette er et pausebudsjett hvor det aller meste er satt på vent. Selv om det er en økning i kr og øre på 6,2 prosent i Kultur og likestillingsdepartementets budsjett, vil mange oppleve dette som et reelt kutt, sett i lys av pris- og lønnsveksten.

Fungerende daglig leder i Norske Kulturarrangører, Anders Tangen, mener at Trettebergstuen og resten av regjeringen bevisst har jobbet for å senke forventningene til budsjettet de siste månedene og at strategien tilsynelatende har fungert.

- Innstrammingene var faktisk ikke så ille som fryktet, men det var heller ikke noe særlig å hoppe i taket for. Til tross for lave forventninger hadde vi ikke sett for oss at ambisjonene for kulturen nærmest skulle være fraværende. Det er særlig skuffende med så lite positiv endring og manglende satsing når man ser tilbake på ambisjonsnivået og ønskene som ble forankret i Hurdalsplattformen, samt utfordringene de seneste årene, som kulturbransjen nå jobber med å reise seg fra. Et av kulturministerens mantra har lenge vært "flere arbeidsplasser i kultursektoren", men som dessverre ikke er fremtredende i budsjettet. Hvor er løftet for kreativ næring og en strategi for vekst som skal legge til rette for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser, spør Tangen.

 

Oppløftende punkter fra budsjettet, men med noen forbehold

Fraværet av store kutt anser vi som første gladsak i budsjettet. Det finnes også noen andre lyspunkter som vi ønsker å trekke frem:

  • Regjeringen vil legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, og foreslår å øke bevilgningene til ordningen med 125 millioner, til totalt 2 025 millioner i 2023.
  • Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner videreføres til første halvår 2023 med en samlet bevilgning på 770 millioner.
  • Økt tilskudd til organisasjonene som arbeider med å fremme aksept for mangfoldet innen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, med forslag om å styrke tilskuddsordningen for lhbt+-organisasjonene med 15 millioner. 
  • Regjeringen vil fremme samisk kunst og kultur og foreslår 5 millioner til videre planlegging av prosjektet om nye lokaler for det samiske museet RiddoDuottarMuseat i Karasjok.
  • Kunstnerstipendordningene foreslås videreført med til sammen 434 millioner. Regjeringen vil styrke arbeidet med kjønnslikestilling og vil videreføre økningen som kom i 2022.

- Det er positivt at regjeringen viderefører målet om full momskompensasjon til frivillige organisasjoner, men vi savner fortsatt at ordningen blir regelstyrt. I likhet med videreføring av momskompensasjonsordningen er videreføringen av strømstøtten også svært viktig. Her ville vi selvsagt ønsket oss signaler om en videreføring utover dette dersom det viser seg å være nødvendig. I tillegg er det gledelig at bevilgningen til Balansekunst og Oslo Pride foreslås økt med henholdsvis tre og en million kroner, sier Tangen.

 

Bærekraft og grønn omstilling

Bærekraft har fått større plass i årets kulturbudsjett, og det vises blant annet til arbeidet med Grønt veikart for kunst og kultursektoren og til intensjonsavtalen om klimapartnerskap som Norske Kulturarrangører (NKA) m.fl. inngikk med kulturministeren i september.

- Dette er svært positivt og vi ser frem til å følge opp arbeidet med å utvikle kunnskapsgrunnlaget og identifisere konkrete forslag til regjeringen og kultursektoren om hvilke tiltak som kan bidra til kutt av klimagasser, kommenterer Tangen.

Videre mener Tangen det er spennende at regjeringen foreslår å omprioritere deler av midlene i det næringsrettede virkemiddelapparatet for å forsterke innsatsen mot grønn nærings- og eksportomstilling.

Dette innebærer blant annet forslag om en ny utlysning under Grønn plattform med en ramme på 600 millioner i perioden 2023–2025. Minst 300 millioner av midlene til innovasjonsprosjekter i næringslivet under Norges forskningsråd settes av til prosjekter som har en plass på veien mot lavutslippssamfunnet. Rammen for Innovasjon Norge foreslås økt til 900 millioner – til «grønne vekstlån». Regjeringen innfører et prinsipp om at prosjekter som får støtte gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet skal ha en plass på veien mot lavutslippssamfunnet.

- Disse forslagene vil vi følge tett i tiden fremover, særlig med tanke på hvordan dette potensielt kan skyte fart i grønn omstilling i arrangørfeltet.

Avslutningsvis registreres det at satsningen på regionale kulturfond er satt på vent, da dette fortsatt skal utredes videre....

- Dessverre så preges årets kulturbudsjett av å være et konserverende budsjett. Vår bekymring er at når det verken prioriteres eller satses får man heller ingen utvikling i prioriteringer, mål eller politisk retning, avslutter Tangen.