#

Søk momskompensasjon for frivillige organisasjoner - Frist 1. september

20.08.2021

Er dere en frivillig organisasjon med momsutgifter på varer og tjenester i 2020? Da kan dere søke om momskompensasjon etter gitte kriterier. Bevillingen har økt med 120 millioner siden fjoråret og Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2021 fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. 

Forskrift for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt i oktober 2018 og sist endret 23.03.2021 og gjelder fra søknadsåret 2021. Det er gjort to endringer i forskriften gjeldene for søknadsåret 2021. 

Les mer om endringene her

Hva er momskompensasjon for frivillige organisasjoner? 

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader frivillige organisasjoner har hatt knyttet til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2020 er grunnlaget for søknaden i 2021.

For å kunne søke om momskompensasjon må søkeren være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen 1. september. Det må tas høyde for saksbehandlingstid i Brønnøysundregisteret, så registrering bør derfor skje i god tid før fristen. 

NKA søker ikke som sentralledd, så medlemmer må søke på egne vegne som enkeltstående søker direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Unntaket for dette er dersom man også er medlem hos andre organisasjoner som søker som sentralledd for sine medlemmer. Dette gjelder for eksempel Norsk Blues Union, Norsk Viseforum og Norsk Jazzforum - ta kontakt direkte med disse organisasjonene for informasjon.

 

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner der frivillig virksomhet er en viktig del av virksomheten kan søke om momskompensasjon. Definisjonen på frivillig virksomhet er aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte. Det ligger også et minstekrav om hvor store driftskostnader eller momsutgifter organisasjonen må ha hatt, samt noen andre avgrensinger:

  • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret innen søknadsfristen går ut.
  • Organisasjonen må ha registrert vedtekter i Frivillighetsregisteret.
  • Eventuelt årlig økonomisk overskudd eller eventuelt likvidasjonsoverskudd ved oppløsning hos søker, skal anvendes til formål som tilfredsstiller kravene i denne forskriften.
  • Organisasjonen må kunne dokumentere frivillig aktivitet. Egenerklæring for frivillig arbeid må være med.
  • Frivillig arbeid, gaver og kontingenter likestilles.

 
Hvilken modell skal en velge?

Det er to mulige modeller. Forenklet modell tar utgangspunkt i totale driftskostnader etter avgrensninger og fradragsposter, mens dokumentert modell tar utgangspunkt i reelle momskostnader. Det er dermed ulike minstegrenser og krav på de to ulike modellene.

  • Forenklet modell: Du må ha søknadsgrunnlag/driftskostnader på den frivillige/ikke fortjenestebaserte delen på over 100.000 kroner.
  • Dokumentert modell: Du må ha søknadsberettigete merverdikostnader på over 7000 kroner.

LES MER OM KRAV SOM MÅ OPPFYLLES

Søknadsfrist

Frist for å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2020 er 1. september 2021. Søknaden skal sendes direkte til Lotteri-og stiftelsestilsynet. På deres nettside finnes søknadsskjema sammen med god informasjon og veiledning.

Ta gjerne kontakt med administrasjonskoordinator i NKA, Mariann Skjerdal for råd og veiledning.