Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet.

Aktuelle støtteordninger for arrangører

05.04.2022

Det har kommet en rekke krisetiltak innrettet mot kultur- og frivillighetsfeltet siden våren 2020, og tidvis har det vært vanskelig å følge med i mylderet av retningslinjer og informasjon fra myndighetene. For å lette arbeidsmengden noe har vi laget en enkel oversikt over hvilke støtteordninger som er aktuelle for arrangører per 31.03.22. 

05.04.2022. 

 

Kompensasjonsordningen for kulturarrangementer - søknadsskjemaet er åpent

Ordningen videreføres og gjeldende periode går fra 1. november 2021 til 28. februar 2022. Dersom nye restriksjoner innføres, vil kompensasjonsordningen gjelde frem til sommeren 2022.

Forvaltningen av kompensasjonsordningen er flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet for å avlaste Kulturrådet. Målet er å redusere saksbehandlingstiden både i kompensasjonsordningen og i stimuleringsordningen for kultursektoren.

Søknadsskjemaet åpnet 1. april og søknadsfristen er 1. mai kl. 13.00. Dersom søknadssummen samlet er over 200 000 kroner, må søknaden bekreftes av en revisor eller autorisert regnskapsfører, som er knyttet til et revisjonsforetak eller regnskapsførerforetak som er registrert i Finanstilsynets virksomhetsregister. Søker må gjøre avtale med revisor/autorisert regnskapsfører, og legge inn informasjon i søknadsskjemaet om hvem som skal bekrefte søknaden. Søknaden må leveres innen søknadsfristen 1. mai kl. 13.00. Siste frist for revisor/autorisert regnskapsfører sin bekreftelse er 6. mai kl. 13.00. 

Det kan gis kompensasjon for inntil 70 prosent av tapte inntekter i forbindelse med kulturarrangementet.

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sin nettside.

 

Stimuleringsordningen

Stimuleringsordningen videreføres og vil nå gjelde for perioden fra 8. desember 2021 til 31. mars 2022. Innretningen på ordningen og forskriften er uendret fra forrige runde av ordningen. Søknadsportalen åpnet torsdag 6. januar og søknadsfristen var torsdag 27. januar kl. 13.00. Denne søknadsfristen gjelder for hele perioden fra og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022. 

Les mer om Stimuleringsordningen på Kulturrådets nettside.

 

Støtteordningene for idrett og frivillighet 

Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19 og tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren, videreføres med samme innretning som i fjor høst. Dekningsgraden for avlyste arrangementer og aktiviteter økes til 70 %. Ordningen er forlenget til og med juni 2022, med søknadsfrist 20. april. 

Les mer om ordningene på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside.

 


Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Tilskuddsordningen forvaltes av kommunene. Tilskuddsordningen vil kun gjelde i kommuner i prisområdene N01, N02 og N05 som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember.

Organisasjoner kan enten søke via det nasjonale søknadsskjemaet eller direkte til kommunen. Det nasjonale søknadsskjemaet ligger på www.lottstift.no/stromstotte. Søknadsfrist gjennom det nasjonale skjemaet er 15. mars.

Mer informasjon her. 

 

Norsk kulturfond: Utvidet søknadsfrist til 15. mars

Kultur- og likestillingsdepartementet har bevilget 30 ekstra millioner kroner til de eksisterende arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst i Norsk kulturfond. Kulturrådet har åpnet for nye søknader til begge ordningene, med frist 15. mars kl. 13. Innen musikk skal særlig populærmusikkfeltet ivaretas i fordelingen.

Søknadsfristen for begge arrangørstøtteordningene var opprinnelig satt til 2. mars, men med en utvidet ramme har Kulturrådet åpnet for nye søknader. Søknadsskjemaet ble derfor åpnet igjen 7. mars. De som allerede har søkt til fristen 2. mars, trenger ikke søke på nytt.

Les mer og søk på Kulturrådets nettside.Smittevernveileder

Sammen med Standard Norge har vi utarbeidet smittevernveiledning for konsertarrangører, som sist ble revidert i august 2021.

Kunnskap om smittevern gir redusert risiko for smittespredning. Hensikten med smittevernveiledningen er å gi den enkelte virksomhet, herunder ledelse og ansatte, kunnskap om smittevern og tiltak for å fremme trygge arbeidsplasser og sikker drift. For at det skal opprettholdes tillatelse til arrangement, er det viktig at konsertarrangører har rutiner som sikrer smittevern på ulike områder av driften. Smittevernveiledningen er utviklet med bakgrunn i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

LAST NED Veiledningen HER