#

05.12.2014
Regjeringen lanserte i dag Frivillighetserklæringen. Denne skal bidra til å bedre samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. Frivillighet er en av Norske Konsertarrangørers viktigste satsningsområder, vedtatt av Landsmøtet 2014. Det er gledelig at regjeringen viser den ønsker å satse på feltet, vi har tatt en nærmere titt på innholdet.

Det er spesielt noen punkter NKA ønsker å trekke frem som de viktigste i erklæringen:

 • Regjeringen ser verdien av frivilligheten:
  «Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir merverdi til den som bidrar og til samfunnet som helhet.»
 • Regjeringen ønsker å forenkle offentlig regelverk:
  «Forenkling og forutsigbarhet skal prege regjeringens samspill med frivillig sektor. Regjeringen har som mål at frivillige organisasjoner skal bruke mindre tid på søknad og rapportering og mer tid på aktivitet.»
 • Regjeringen ønsker mer forskning:
  «Erklæringen skal styrke kunnskap om frivillig sektor gjennom blant annet å bidra til forskning og utredning på sivilsamfunn og frivillig sektor»

Disse punktene er helt i tråd med det NKAs landsmøte vedtok "Arrangørpolitisk plattform 2014- 2016".

Toppmote _regj _og _frivilligheten _5des 2014_Foto _Wenche _Nybo _KUD 148

Kortversjon av Frivillighetserklæringen
Sakset fra Kulturdepartementets sider:

Frivillighetserklæringen er ikke et sett med regler, men beskriver regjeringens intensjoner for samspillet med frivilligheten og skal bidra til gode vilkår for sektoren. Erklæringen gir anerkjennelse til frivilligheten og skal gi forutsigbarhet i samarbeidet.

Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar og til samfunnet som helhet. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring til enkeltmennesket. Samtidig skaper frivilligheten fellesskap, den bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker, og den bidrar til samfunnsutviklingen gjennom å utfordre og sette dagsorden.

Frivilligheten bygger på menneskers engasjement og ubetalte innsats. Kreativitet og pågangsmot er andre kjennetegn.

Frivillighetserklæringen inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for regjeringens samspill med frivillig sektor. Målet med erklæringen er å gi et fundament for et forutsigbart og konstruktivt samspill. Denne er delt i tre deler:

1.    Grunnlag for samspillet: 

 • Regjeringen anerkjenner frivillighetens verdi – for den som er frivillig, for den som mottar resultatet av frivillig innsats og for samfunnet som helhet.
 • Regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige rolle. Regjeringen ønsker ikke å regulere frivilligheten, men støtte opp under frivillighetens egenart og drivkraft gjennom å gi handlingsrom og tilrettelegge for vekst nedenfra.
 • Regjeringen anerkjenner at frivillig engasjement og frivillige organisasjoner styrker demokratiet på lokalt og nasjonalt plan og at det må legges til rette for frivillighetens deltakelse i politiske prosesser.
 • Regjeringen anerkjenner at frivilligheten er mangfoldig og at regjeringen må ta høyde for ulike typer frivillighet i sitt samspill med sektoren.
 • Regjeringen anerkjenner at til tross for mangfoldet er det noen fellestrekk og egenskaper som kjennetegner all frivillig virksomhet og at dette fordrer en helhetlig og koordinert frivillighetspolitikk. Frivillighetserklæringen skal bidra til dette.
 • Regjeringens samspill med frivillig sektor skal preges av: Forutsigbarhet, Åpenhet, Tillit, Tilgjengelighet

2. Rammeverk for samspillet

Regjeringen vil legge til rette for medvirkning fra frivillig sektor i politiske prosesser. Frivillighetserklæringen skal sikre en mer enhetlig praksis for frivillig sektors involvering i politiske prosesser på nasjonalt plan.

Erklæringen skal styrke kunnskap om frivillig sektor gjennom blant annet

 • Å bidra til forskning og utredning på sivilsamfunn og frivillig sektor
 • Å gjøre denne forskningen tilgjengelig for frivillig sektor
 • Å sørge for at kunnskap om frivillig sektor, sektorens samfunnsmessige betydning og kvaliteter øker i den offentlige forvaltningen.

Forenkling og forutsigbarhet skal prege regjeringens samspill med frivillig sektor. Regjeringen har som mål at frivillige organisasjoner skal bruke mindre tid på søknad og rapportering og mer tid på aktivitet. Regjeringen vil: 

 • Gjøre informasjon om tilskuddsordninger, gjeldende lover, retningslinjer, forskrifter etc som er av betydning for frivillig sektor lett tilgjengelig.
 • Gjennomgå begrepsbruk og definisjoner i tilskuddsordninger og gjeldende lover og regler.
 • Øke bruk av veilederen Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner i alle tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner.

3. Oppfølging av erklæringen

Frivillighetserklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor. Innholdet i frivillighetserklæringen skal blant annet følges opp gjennom bred forankring av erklæringen i regjeringen, et årlig statusmøte mellom frivillig sektor og regjeringen med erklæringen som tema, samt legge til rette for nasjonale møteplasser for frivillig sektor, kommune og stat.

Høringsfristen er satt til 05.mars 2015. Send oss gjerne konkrete innspill som kan bakes inn i Norske Konsertarrangørers høringsnotat på post@konsertarrangor.no

Les hele dokumentet på Kulturdepartementet sine nettsider

Foto: Trænafestivalen