#

08.11.2013
Kulturminister Torhild Widvey la i dag frem den nye regjeringens kulturbudsjett. Her foreslås en del endringer og Kulturdepartementet skriver selv i en pressemelding at budsjettet allerede nå skal vise en dreining i retning for kulturpolitikken. Gledelig er det å registrere at det uttales at arrangørstøtten skal prioriteres.

(Foto: KUD/Wenche Nybo)

- Regjeringen vil gi norsk kulturpolitikk en ny retning ved å stimulere til vekst og idéskaping nedenfra fremfor å styre ovenfra. Det overordnede målet er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene selv. Vi vil styrke maktspredning og mangfold ved å desentralisere beslutninger, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I 2014-budsjettet legger regjeringen vekt på å stimulere folkebibliotekene, trapper opp satsningen på kor, øker tilskuddet til ungdommenes kulturmønstring med 1 million og ønsker å stimulere til å utløse privat finansiering gjennom etableringen av en ny gaveforsterkningsordningsordning med ramme på 10 millioner. Det avsettes i tillegg midler til å styrke forskning og utvikling på kulturfeltet, blant annet 1,5 millioner kroner til utredninger om blant annet rammevilkårene for frivillige organisasjoner.

I budsjettforslaget kuttes det i midler til Norsk kulturfond, hovedsakelig i ordninger knyttet til nasjonale kulturbygg, prosjekttilskudd til stipendordninger. Blant annet vil det kuttes 14,5 millioner i post 74 - tiltak under Norsk kulturråd. Her får Norsk kulturråd selv fullmakt i 2014 til å gjøre omdisponeringer, men med utgangspunkt om at de endringene som gjøres ikke skal gi for store utslag på fordelingen mellom de ulike tilskuddsordningene.

«Arrangørstøtten skal prioriteres»
Det fremlagte kulturbudsjettet inneholder en del kutt. Det er likevel poengtert at «tilskuddsordningene for arrangører, ensembler og publiseringsstøtten for musikkinnspillinger skal prioriteres ved fordeling av midlene. Dette innebærer at «innenfor den samlede bevilgningen til Norsk Kulturfond legger regjeringen til grunn at arrangørstøtten skal prioriteres». Dette viser et ønske om fortsatt satsning på arrangørfeltet.

Å bygge opp en mangfoldig og profesjonell arrangørbransje er svært viktig, ettersom det er på landets klubber og scener at publikum får oppleve musikk og kultur i levende live. Arrangørstøtten er i dag det viktigste virkemiddelet for å sørge for gode konsertopplevelser i hele landet, hele året. At denne skal prioriteres er noe vi er veldig glad for, sier daglig leder i Norsk Rockforbund, Line Endresen Normann

Like etter tiltredelsen som ny kulturminister valgte Thorhild Widvey å kutte det nylig nedsatte utvalget som skulle kartlegge arrangørfeltet med målsetning om å øke arrangørkompetansen. Vi var redd for at dette var et tegn på at man nå skulle nedprioritere fokus på arrangørfeltet. I 2013 er liveinntekter blitt en svært viktig inntektskilde for norske artister. Det er derfor helt avgjørende at regjeringen nå gjennomfører en satsning på feltet.

Etter at arrangørutvalget ble kuttet var vi redd for at dette var et første signal om en nedprioritering av konsertarrangørene. Heldigvis viser dagens kulturbudsjett at det er et ønske om å støtte arrangørene. Vi håper nå at vi kan hjelpe den nye kulturministeren med å få oversikt over arrangørfeltets utfordringer og bistå slik at satsningen som gjøres treffer på best mulig måte, sier Endresen Normann. 

For utfyllende spørsmål og kommentarer:
Daglig leder i Norsk Rockforbund, Line Endresen Normann mob: 930 93 739, line@norskrockforbund.no