Ny støtteordning for opplæring innen rytmisk musikk- søknadsfrist 15.januar

18.12.2009
KOMP er en ny støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. Søknadsfristen er allerede 15.januar.

komp_knapp

KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, dersom dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan søke, f eks organisasjoner, bandsammenslutninger/storband/lag, arrangører/klubber, frittstående grupper, kulturskoler og andre offentlige aktører. Opplæringsprosjekter som når mange aktive prioriteres. KOMP støtter ikke mindre enkeltband enn storband. KOMP støtter heller ikke drift, aktiviteter med kommersielt formål, teater/revyprosjekter, skoleinterne prosjekter eller produksjoner (konserter, turneer, CD-utgivelser). Nye komposisjoner og arrangementer vil ikke bli støttet i 2010.
Dansetiltak støttes kun når dansen er en integrert del av musikkaktiviteten.
Søknadsfrist for KOMP 2010 er 15. januar. Det søkes online. Søknadsskjema legges ut på www.musikk.no/komp fra 1. januar. Pga begrensede midler blir det kun en søknadsfrist i 2010.Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets godkjenning.

KOMP administreres av Norsk musikkråd. For ytterligere opplysninger, se www.musikk.no/komp. Du kan også ringe Norsk musikkråd på tlf 2200 5600, eller til de respektive sjangerorganisasjonene.