Endringer i lov om vaktvirksomhet

17.11.2009
I juni 2009 vedtok Stortinget endringer i lov om vaktvirksomhet og loven skal nå også omfatte egenvakthold. Utgangspunktet for den nye loven er god da den søker å få større kontroll over vaktbransjen generelt, men dessverre rammer den arrangører som i mange år, og på en god måte, har drevet konsertstedene sine med egne ansatte vakter eller frivillige. Norsk Rockforbund leverte høringssvar forutfor lovendringene tidligere i år, og følger nå Justisdepartementets arbeid med retningslinjer tett.

Fra proposisjonen
Vaktbransjen og konsekvensene av politiets manglende kontroll av denne har i den senere tid vært gjenstand for atskillig debatt. Søkelyset er i den forbindelse særlig satt på en del av den private sikkerhetsbransjen, og bekymring rundt potensialet for rekruttering av kriminelle og aktiviteter i «gråsoner». (s. 6)

Det foreslås en egen formålsbestemmelse, hvoretter formålet med loven er å ivareta rettssikkerheten til publikum, sikre god kvalitet på tjenestene, legge til rette for effektiv offentlig kontroll, samt hindre vaktvirksomhet som på grunn av sin militære eller annen sikkerhetsmessige karakter er uforenlig med vaktvirksomhetsloven og for øvrig er ulovlig eller i strid med internasjonal rett. (s. 5)

Departementet foreslår videre å utvide lovens virkeområde slik at egenvakthold blir omfattet av loven. Hensikten er blant annet å forebygge omgåelse av loven ved at vakttjeneste organiseres som egenvakthold. Dernest forslås det at selskaper som driver opplæring i vaktvirksomhet omfattes av loven, slik at en får kontroll med hvem som forestår slik opplæring. (s. 5)

Hva skjer?
Loven ble vedtatt i juni og departementet jobber i disse dager med retningslinjer. Retningslinjene vil gå på en ny høringsrunde og Norsk Rockforbund vil gi høringssvar i den runden dersom våre innspill ikke allerede er tatt hensyn til. Justisdepartementet svarte Norsk Rockforbund dette på en henvendelse i august: – Loven vil nå også omfatte egenvakthold. Det vil imidlertid bli nødvendig å definere hva som menes med egenvakthold nærmere i en forskrift. Det samme vil måtte skje med opplæringskrav. Disse bestemmelsene vil derfor måtte utsettes noe.

Videre om hvordan dette vil være i praksis svarte departementet følgende: – Når det gjelder arrangementsvakthold og nærmere om hvilke krav politiet vil legge til grunn for å kreve godkjente vektere for arrangementer som i utgangspunktet synes å være omfattet av unntaksbestemmelsen, vil dette måtte vurderes fra tilfelle til tilfelle, men det er klart at ordensmessige betraktninger vil være førende, vakters nærkontakt med publikum, servering av alkohol, arrangement sent utover kvelden osv. vil være momenter som blir vektlagt. Det vil bli laget felles retningslinjer for politiets behandling av sakene. Det er derfor grunn til å forvente noenlunde lik behandling i de respektive politidistriktene. Men dette må avvente departementets videre arbeid med loven.

Uansett vil ikke loven tre i kraft før om et drøyt år: – Dette er en langvarig prosess, og disse lovendringene vil ikke tre i kraft før tidligst i 2011, sa Knut Fosli i Justisdepartementet til Studvest tidligere i høst.

I den nye loven stilles det strengere krav til utdanningen/kursingen en ordensvakt må ha. En vekterutdanning må ligge til grunn og et ordensvaktkurs vil komme på toppen av dette. For å kunne være vekter/ordensvakt må man i tillegg være ansatt i et godkjent vaktselskap. Et konsertsted kan derfor ikke ha egne ansatte ordensvakter selv om de har vekterutdanning og ordensvaktkurs med mindre de danner sitt eget (godkjente) vaktselskap.

Norsk Rockforbund mener
Norsk Rockforbund mener det er bra med en bedre kontroll på vaktvirksomhetsbransjen, men samtidig kan det få store konsekvenser hvis et sted må leie inn alle vakter i stedet for å ha egne ansatte da det antas å være svært mye dyrere, spesielt for de stedene (for eksempel studenthus) som opererer med frivillige medarbeidere (med ordensvaktkurs).

Mange steder vil nok også se på det som negativt å ikke ha sine egne ansatte da innleide vakter kan/vil variere fra gang til gang og ikke har samme forståelse for stedets profil osv. Mange steder har også svært gode erfaringer med egne vakter som kjenner stedets besøkende godt og at dette i seg selv har en dempende effekt på potensielle bråkmakere. Leder på Samfundet i Trondheim sa følgende til Under Dusken: – Vi er veldig fornøyde med dagens vaktsystem og vaktene våre. De føler et ansvar for Samfundet, og er en viktig del av arbeidsmiljøet her på huset.

Les hele proposisjonen HER

Artikler:
Aftenposten Aften
Under Dusken
STUDVEST
BA