Dato
05. september 2023 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte

Ordningen for tverrfaglige tiltak - prosjektstøtte har som formål å stimulere til nytenking, innovasjon og utforsking i kultursektoren og i sektorens samhandling med samfunnet.

Ordningen skal bidra til å realisere prosjekter og satsinger som styrker kunstens rolle, nedslagsfelt og endringskraft i samfunnet. Prosjektene og satsingene må bidra til kunnskaps- og metodeutvikling gjennom tverrfaglig utforsking, forsøksvirksomhet og samhandling på tvers i kulturfeltet og i samarbeid med andre samfunnssektorer.

Ordningen skal også bidra til samspill og kompetansedeling i kultursektoren mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det kan søkes tilskudd til tverrfaglige prosjekter som bidrar til å oppfylle ordningens formål (se over), som har forankring i kunst- og kultursektoren, og høy grad av tverrfaglighet.

Prosjektet må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kulturarbeidere fra flere kunst- og kulturfelt.
Det kan søkes om tilskudd for prosjektperioder på inntil 3 år.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men privatpersoner må i hovedsak bo og arbeide i Norge, eller ha registrert virksomheten sin i norske registre.

Institusjoner med fast årlig tilskudd skal som hovedregel ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes blant annet for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.