Dato
01. mars 2023
Sted
Kulturtanken

Søknadsfrist "Inkludering i kulturliv"

Ordningen er på 13 mill. Søknadsfrist 1. mars 2023 kl. 24:00.

Mål
Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.


Målgruppe for søknadsordningen
Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Hvem kan søke

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte.
Søkere skal initiere samarbeid om tiltaket. Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører.

Hva kan det søkes om

  • Leie av eksterne lokaler
  • Materialer
  • Honorarer til eksterne bidragsytere
  • Markedsføring
  • Deltakeravgift
  • Aktiviteter

 Hva kan du ikke få støtte til

  • Innkjøp av utstyr som datamaskiner, musikkinstrumenter etc.
  • Ordinære driftskostnader som husleie, strøm, IT, telefon, internett etc.

Les mer om ordningen på kulturtanken sin nettside