Dato
01. mai 2024
Sted
Kulturtanken

Søknadsfrist: Inkludering i kulturliv

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

Tilskuddet er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte.
Søkere skal initiere samarbeid om tiltaket. Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører.

Hva kan det søkes om:

  • Leie av eksterne lokaler
  • Materialer
  • Honorarer til eksterne bidragsytere
  • Markedsføring
  • Deltakeravgift
  • Aktiviteter