Dato
05. desember 2023 | Kl. 13.00

Kulturrådet øre­­­merker 800 000 kr til funksjons­hemmedes historie og kulturarv

Funksjonshindrede er den største minoriteten i Norge. Forholdene for, erfaringene fra og holdningene til denne gruppen er i liten grad løftet fram i lyset. Funksjonshemmede er sjelden prioritert i allmenne historiske oversiktsverker, i museene og i kulturvernfeltet generelt. Temaområdet er lite dokumentert, og jo lenger tilbake i historien, desto færre er kildene. 

Med denne utlysingen ønsker Kulturrådet ved Faglig utvalg for kulturvern å gi pengestøtte til prosjekter som gir økt kunnskap om den norske funkishistorien - om individers liv, om organisasjoners kamp, politikkutvikling og institusjonshistorie. Vi ønsker tiltak som kartlegger, dokumenterer, bevarer eller formidler ulike aspekter ved feltets historie og kulturarv helt fram til i dag.

Hos Norges Handikapforbunds nettsider kan vi lese:
«I våre dager opplever vi at de aller fleste deler våre mål om at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre har til å leve fullverdige liv, delta i samfunnet og bidra med sine ressurser. Slik har det ikke alltid vært. Funksjonshemmede har kjempet en lang og utrettelig kamp for bedre livsvilkår og muligheter for samfunnsdeltakelse. Denne historien er en viktig del av identiteten vår. Ikke minst fordi vi ser at det fremdeles gjenstår mye før målene våre er nådd.»