Dato
02. desember 2022 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst)

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, bærekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes tilskudd til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.

Ordningen stiller ikke særlige krav til hvem som kan søke, men prosjektet det søkes tilskudd til skal komme kunst- og kulturfeltene og et allment publikum til gode.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men det kan ikke tas ut utbytte av midler som er mottatt i tilskudd fra Kulturrådet.

Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke tilskudd fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.