Prinsipper og mål


Overordnet

I tråd med FNs Agenda 2030, er det et mål at arrangører kutter 55 % av sine klimautslipp innen 2030* (scope 1, 2 og 3).

* Målepunkt 2005 (iht. Klimakur 2030), eller første år hvor man har målbare data etter dette

 

Prinsippene

 • Å løse klimautfordringene angår oss alle, og som arrangør forplikter vi oss til å jobbe kunnskapsbasert, metodisk og langsiktig med tiltak for å nå våre mål.
 • Gjennom åpenhet og deling vil utvikling gå fortere, og ved å signere forplikter vi oss til samarbeid og dialog med hverandre.
 • Vi setter oss konkrete mål for 2025 og 2030, og forplikter oss gjennom det til å måle våre egne utslipp om vi ikke allerede gjør det.

 

Målene

1. Bærekraftsledelse og -styring

  • Vi skal kartlegge hva som påvirker virksomhetens miljøbelastning og klimagassutslipp innen utgangen av 2023
  • Vi skal utforme en egen bærekraftstrategi, eller inkludere mål om bærekraft i en overordnet strategi, med tilhørende handlingsplan med mål innen utgangen av 2023
  • Vi skal måle utslipp og rapportere egne utslipp årlig innen utgangen av 2023
  • Vi skal styrke kompetanse, eierskap og kultur på bærekraft. Det skal utpekes en eller flere personer som får dedikert ansvar for, og nødvendige ressurser til, å jobbe med bærekraft i virksomheten.

 

2. Gjøre bevisste innkjøp

  • Vi skal utforme en egen innkjøpsstrategi, som sikrer at innkjøpsbetingelsene fremmer miljø og bærekraft innen utgangen av 2023
  • Vi skal bevege oss i en mer sirkulær retning, hvor vi kjøper, produserer, forbruker og kaster mindre, ved å:
   • Tilrettelegge for gjenbruk og reparasjoner fremfor innkjøp og kast, blant annet ved å ta vare på materiell fra arrangement til arrangement.
   • Se etter (eller lage) muligheter for sambruksløsninger og å dekke våre behov gjennom tjenester og deling fremfor å eie selv.

 

3. Være bevisst på energibruk

  • Vi skal gjennomgå eget energiforbruk, og sette inn tiltak for å redusere dette innen utgangen av 2023
  • Vi skal planlegge et mest mulig bærekraftig strømforbruk med fornybar energi, og utvikle tiltak for energieffektivisering i hele produksjonen.
  • Vi skal bruke 100 % fornybar strøm i egne lokaler innen utgangen av 2023 (for kontorer, egne scener)
  • Vi skal ikke bruke noen form for fossilt brensel på arrangementer innen utgangen av 2025, og bruke 100% strøm fra fastnettet innen 2030

 

4. Kutte transportutslipp

  • Vi skal legge en plan med konkrete tiltak for å redusere direkte og indirekte transportutslipp (inkludert leverandør og artist) innen utgangen av 2023
  • Innen 2030 skal all egen transport være utslippsfri
  • Vi skal være en fossilfri anleggsplass innen 2025, og utslippsfri innen 2030
  • Vi skal tilrettelegge for økt bruk av kollektivtransport for publikum

 

5. Mat

  • Vi skal utvikle en matprofil som gjelder all servering på arrangement
  • Vi skal redusere matsvinn med minst 50 % innen 2030, og halvparten av dette innen 2025
  • Vi skal redusere kjøttforbruket med minst 50 % innen 2030, og halvparten av dette innen 2025
  • Vi skal øke andel frukt, grønt, belgvekster og sesongvarer år for år fram mot 2030

 

 • 6. Avfallshåndtering
  • Vi skal håndtere avfall i henhold til avfallshierarkiet, redusere avfallsmengde og øke graden av materialgjenvinning år for år frem mot 2030
  • Vi skal redusere mengden restavfall med 50% innen 2030
  • Vi skal velge artikler som er gjenbrukbare eller nedbrytbare som matavfall til matservering
  • Vi skal eliminere all bruk av engangsplast innen 2025

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Norske Kulturarrangører