Dato
12. april 2021
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Stimuleringsordning for kulturlivet

Formålet med ordningen er å nå kulturpolitiske mål og å avhjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Ordningen skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede gjennom at tilskuddsmottakere overholder økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

 

Kulturrådet legger opp til at det blir flere søknadsfrister til ordningen. Første frist er 15. mars, med påfølgende frister 12. april og 10. mai og siste søknadsfrist 1. juni 2021.

 

Hvem kan få tilskudd?

  • Søkeren må være en arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, herunder temporære museumsutstillinger.
  • Søkeren kan ikke ha mottatt 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019.
    • Med offentlige tilskudd menes enhver støtte fra en offentlig instans. Dette omfatter tilskudd til drift, tilskudd til prosjektstøtte eller andre typer økonomisk støtte fra det offentlige. Med inntekt menes enhver økonomisk verdi som ble tilført virksomheten i 2019.
  • Søkeren må som hovedregel være registrert i Enhetsregisteret. Kravet gjelder ikke for:
    • Kommunale kulturhus og kinoer, eller menighetsråd eller lignende som er en del av et tros- eller livssynssamfunn. Slike aktører kan regnes som arrangør selv om de ikke har en selvstendig registrering i Enhetsregisteret. 
    • For filmarrangementer kan både distributør og visningsleddet søke tilskudd som arrangør.