Dato
01. juni 2020 | Kl. Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Musikkfestivaler

Formål med ordningen

  • Gjøre musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
  • Bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden.
  • Formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge, inkludert det samiske.
  • Stimulere nye former for formidling og programmering.
  • Bidra til at det skapes både fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
  • Bidra til økt samspill og kompetansedeling mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst av høy kvalitet til barn og unge.

 

Hva kan få tilskudd?

Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler i Norge med offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år og varer i minst to dager. Det gis prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Søkere kan ha forskjellige organisasjonsformer, og det forutsettes at eventuelle overskudd fra festivaldriften tilbakeføres til festivalens virksomhet eller egenkapital. Festivaler som får flerårige tilsagn må ha eksistert i minimum tre år og ha styre og vedtekter.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til?

Det kan ikke søkes tilskudd til prosjekter som faller utenfor Kulturrådets formål, jf. Lov om Norsk kulturråd. Det kan heller ikke søkes ytterligere tilskudd fra Norsk kulturfond med mindre det er til spesifikke, tidsavgrensede prosjekter utenfor kjernevirksomheten eller -som ikke avvikles i direkte tilknytning til selve festivalen. Unntak fra denne bestemmelsen er ordninger for bestillingsverk, gjesteopphold og rom for kunst, samt relevante ordninger for kreativ næring. Søknader fra festivaler som er under avvikling eller har vært avholdt før søknadsfristen, vil bli avvist. Søknader fra festivaler som innbefatter uttrykk fra tre eller flere forskjellige kunstfelt i likeverdige deler, eller i tilfeller hvor konserter ikke på annet vis utgjør en dominerende andel av helheten, henvises til ordning for tverrfaglige tiltak.

Generelt om tilskuddene

Det innvilges tre typer tilskudd: festivaltilskudd inntil fem år, festivaltilskudd inntil tre år, og festivaltilskudd for ett år. Det gis normalt ikke prioritet til søknader om økning av allerede gitte tilsagn innenfor en flerårig periode.

 

Endringer i tilskuddspraksis fra og med fordeling av midler for 2019

Fra og med fordeling av midler for 2019 skal alle musikkfestivaler søke musikkfestivalordningen. Dette gjelder uavhengig av hvilken ordning festivalen har søkt, eller mottatt tilskudd fra tidligere. Praksisen med å bevilge tilskudd til festivaler fra støtteordning for musikkarrangører er nå strammet inn, og festivaler som søker arrangørordningen kan ikke for fremtiden regne med samme muligheter for prioritering på denne ordningen som tidligere.

For bransjetreff/-festivaler så skal samlet søknad for konserter og seminarer sendes til musikkfestivalordningen. Dette gjelder uavhengig av hvilken ordning festivalen har søkt, eller mottatt tilskudd fra tidligere. Praksisen med å bevilge tilskudd til festivaler fra støtteordninger for musikkarrangører og andre musikktiltak er nå strammet inn, og festivaler som søker disse ordningene kan ikke for fremtiden regne med samme muligheter for prioritering der. Unntak er arrangementer som utelukkende, eller i all hovedsak består av seminarer/workshops – disse skal fortsatt søke andre musikktiltak.