Dato
15. februar 2018

Søknadsfrist: Frifond kompetanse og aktivitet

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor Frifond-rammen. Støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering, tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert. 

Lag, foreninger eller grupper knyttet til en nasjonal organisasjon som alt har mottatt tilskudd fra Frifond organisasjon (dvs. i vårt tilfelle har søkt gjennom den ordinære Frifond ordningen til NKA), har anledning til å søke om støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet. Men det er en forutsetning at en ikke kan søke tilskudd til den samme aktivitet, prosjekt eller tiltak.  

Mer info