Dato
02. juni 2016
Sted
Kulturrådet, Oslo

Søknadsfrist: Driftstilskudd

Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt.


Dette vil en oppnå med støtteordningen:
- bred formidling over hele landet av profesjonell kunst
- et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet
- faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for
- å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng

Tilskudd til tiltak som i 2014 fikk tilskudd under post 74, og som egner seg for kunst- og kulturfaglig vurdering, er fra 2015 flyttet til post 55. Omleggingen medfører at det fra post 55 nå kan gis tilskudd til drift av virksomheter av mer varig karakter.
 
Hva kan få støtte
Et tilskudd fra driftsstøtteordningen skal benyttes til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og kunst- og kulturfaglige kjerneoppgaver. Virksomheter som mottar driftsstøtte vil kun unntaksvis kunne innvilges prosjekttilskudd i tillegg til driftstilskudd, og kun i tilfeller der de aktuelle prosjektene kan sies å være en ekstraordinær satsning som ikke kan forventes å skulle inngå som en del av virksomhetens kjerneoppgaver.

Ved tilskudd forutsettes det at:
- virksomheten ivaretar og utvikler målsettinger og ansvarsområde i tråd med tilskuddet
- eventuelle overskudd kommer virksomheten til gode
- virksomheten honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser

Dersom virksomheten er en medlemsorganisasjon, kan Kulturrådet vurdere tilskudd til de delene av virksomheten som dreier seg om formidling til publikum og/eller faglig utvikling på kunst- og kulturfeltet. Organisasjonens arbeid knyttet til å ivareta medlemmenes interesser overfor politiske myndigheter o.l. forventes dekket av medlemmene selv eller på annen måte.

Dersom virksomheten omfatter delformål eller aktiviteter som ligger utenfor det Kulturrådet kan gi støtte til, må det tydelig framgå av søknader og rapporter hvilken del/hvilke deler av virksomheten tilskuddet fra Kulturrådet skal brukes til.

Hvem kan søke
Etablerte virksomheter innenfor og på tvers av områdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, kulturvern og allmenne kulturformål, som kan vise til høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift, kan søke.

Virksomheten skal:
- ha vært i sammenhengende drift i minimum tre år før det kan søkes om driftsstøtte
- ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring
- kunne vise til at faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner

Virksomheter som kan søke midler fra andre tilskuddsordninger i Norsk kulturfond som festival-, arrangør- og ensemblestøtte skal fortrinnsvis forholde seg til disse.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Det kan ikke søkes om tilskudd til driftsmidler for virksomheter som faller utenfor Norsk kulturfonds formål.

MER INFO OG SØKNADSSKJEMA