Dato
02. september 2020 | Kl. Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Driftstilskudd

Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, slik at man oppnår:

  • bred formidling over hele landet av profesjonell kunst
  • et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet
  • faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for
  • å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng

 

Hvem kan søke

Etablerte virksomheter innenfor og på tvers av områdene musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, kulturvern og allmenne kulturformål, som kan vise til høy faglig kvalitet og kompetanse, kontinuerlig aktivitetsnivå og profesjonell drift, kan søke.

Virksomheten skal:

  • ha vært i sammenhengende drift i minimum tre år før det kan søkes om driftsstøtte
  • ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring
  • kunne vise til at faglig og administrativ profesjonalitet og kontinuitet er sikret, uavhengig av enkeltpersoner


Virksomheter som kan søke midler fra andre tilskuddsordninger i Norsk kulturfond som festival-, arrangør- og ensemblestøtte skal fortrinnsvis forholde seg til disse.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Det kan ikke søkes om tilskudd til drift for virksomheter som faller utenfor Norsk kulturfonds formål.