Dato
05. desember 2017 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Arrangørstøtteordningen

kulturråd logo_web.jpg

Om ordningen
Arrangørstøtteordningen i Kulturrådet har som formål å styrke arrangørene og gi dem mulighet til å skape konsertprogram som utvikler interesse hos et større publikum. Ordningen er utviklet gjennom en periode på 20 år i samråd med flere organisasjoner på musikkfeltet. Midlene er tilført gjennom en samordning av midler fra klubbstøtteordningene i Norsk jazzforum og Norske Konsertarrangører (tidl. Norsk Rockforbund), Rikskonsertenes ordning for turne- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk, og midler overført som del av omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konserter. Dagens arrangørstøtteordning ble opprettet i 2009 som en tilskuddsordning for arrangører innen rytmisk musikk. Fra 2011 ble ordningen utvidet til å gjelde for alle musikksjangre. I perioden 2009 – 2011 var ordningen kun rettet mot arrangører med et helårig konserttilbud, men for å stimulere til en bedre geografisk spredning av midlene ble det fra og med 2012 åpnet for tiltak av mindre omfang. Konsertarrangørene har en helt sentral rolle i å tilby et konserttilbud gjennom året på steder over hele landet, ved siden av festivalenes konsentrerte begivenheter. Størrelsen på avsetningen Kulturrådets arrangørstøtteordningen dekker sammen med festivalordningen hele arrangørfeltet, med avsetninger på henholdsvis 29.1 og 139 mill. kroner.

Formål
Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som:

gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
bidrar til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden
formidler og videreutvikle musikktradisjoner i Norge
stimulerer til nytekning innen formidling og programmering
formidler musikk av høy kvalitet til barn og unge
Hva kan få støtte
Arrangører kan søke om tilskudd til konsertprogram.

Arrangører som søker om flerårig støtte må i søknaden redegjøre for planlagt program i søknadsperioden.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det forutsettes at eventuelle overskudd fra konsertvirksomheten tilbakeføres arrangørens virksomhet eller egenkapital.

Hvem kan søke
Arrangørstøtteordningens målgruppe er konsertarrangører, scener og regionale kulturhus i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet.

Ordningen prioriterer arrangører med en tydelig programprofil og et betydelig konsertomfang. Enkeltkonserter og festivaler prioriteres kun unntaksvis på arrangørordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets støtteordning for musikkfestivaler.