Dato
01. september 2017 | Kl. 23.59
Sted
Music Norway

Søknadsfrist - Reisestøtte til utøvere og opphavere

Om ordningen:
Tilskuddsordningen bidrar med tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med offentlige konserter, næringsrettede møter og skrivesamarbeid i utlandet. Tilskuddsbeløpet er øremerket det omsøkte prosjekt og kan ikke benyttes til annet. Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

Hvem kan søke?
Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Med profesjonelle menes de som i hovedsak lever av sitt musikkvirke.

Søkeren må være registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

Søker har ansvar for å informere alle involverte parter om at søknad er sendt og om eventuelle tilskudd som mottas.

Er prosjektet allerede støttet via Music Norway og/eller andre tilskuddsordninger må dette oppgis i søknad og budsjett.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om reise-, visa- og oppholdsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre:

 • Konsert/turné
  Til offentlige konserter i utlandet inkludert showcaser og supportoppdrag. Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet. Arrangementene skal være konkrete og bekreftet med steder og datoer. Bekreftelse/invitasjon må vedlegges søknaden. Oppgi hvordan agent/promotør markedsfører konsertene. Med showcase menes konserter som primært er satt opp for invitert media og bransje. Her må det opplyses om lokale partnere og hvem som skal inviteres.

  Norske aktører som ønsker å sette et større fokus på norsk musikk der eksempelvis flere norske artister (minimum tre) deltar på en og samme arena (festival, label-night etc.) i utlandet kan sende inn én søknad for alle. Samarbeidspartner i utlandet skal være bekreftet på søketidspunktet. Alle involverte parter i prosjektet skal være informert før søknad sendes inn.

  Komponister kan søke ved urfremføring og/eller hvis de selv har en aktiv rolle i fremføringen av verket. Med urfremføring menes første gangs framføring av et nytt verk. Arrangementer eller nye versjoner av samme verk regnes ikke som urfremføring.

  Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av artister de representerer. Artistene skal i så fall informeres om søknaden.

 • Møtevirksomhet
  Næringsrettet møtevirksomhet og annen nettverksbyggende virksomhet i utlandet for selvrepresenterende artister og komponister. Ordningen inkluderer ikke messer, konferanser, seminarer og andre nettverksarenaer hvor Music Norway ellers har et tilbud. Lengre opphold i utlandet med tilsvarende formål kan også støttes.

  Prosjektbeskrivelse med informasjon om formålet med reisen og hvem man skal møte, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad. Management eller andre bransjerepresentanter kan ikke søke her, men henvises til bransjestøtten.

 • Co-writes
  Til låtskriversamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving etc. med utenlandske partnere utenfor Norge.

  Ordningen har som mål og styrke profesjonelle låtskrivere, komponister og produsenter som skriver for andre artister med sikte på internasjonale utgivelser. Ordningen er ikke ment å finansiere produksjon av egne utgivelser. Informasjon om formålet med reisen, samt utenlandske og norske samarbeidspartnere må oppgis. Søknader med konkrete avtaler på søketidspunktet vil bli prioritert. Det kan søkes om tilskudd til én eller flere reiser i en og samme søknad.